logo

Archive for Luty, 2013:

 • Luty 25, 2013
 • Świat teatru
 • Możliwość komentowania PIERWSZY IMPULS została wyłączona

PIERWSZY IMPULS

Pierwszym impulsem powstania ruchu była chęć odkłamania sfery kultury a zarazem samych siebie jako jej współuczestników współtwórców. Młody teatr dopominał się o kulturę tłuma­czącą świat i poszukującą nowych jego kształtów. Występo­wał przeciw kulturze fałszującej obrazy rzeczywistości, powta­rzającej ciągle te same stereotypy, kulturze martwej. Dopomi­nał się — przez zdzieranie masek, odkrywanie coraz to nowych form rozdźwięku między ideologicznymi postulatami a ich reali­zacją, między światem kreowanym przez sztukę, publicystykę, propagandę a rzeczywistością daną w codziennym doświadcze­niu — o prawo do własnej interpretacji świata. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów jest
Read More


 • Luty 24, 2013
 • Świat teatru
 • Możliwość komentowania WIARA W MISJĘ została wyłączona

WIARA W MISJĘ

Teatr-ruch ożywiała wiara w misję demaskatorską teatru, w to, że zdobycie świadomości zafałszo- wań to jednocześnie ich przezwyciężanie. Charakteryzuje trafnie ten sposób myślenia Zbigniew Osiński, który w tamtych czasach był raczej uczestnikiem ruchu niż jego obserwatorem i inter­pretatorem: „to, co decyduje o żywotności młodego teatru, o tym, że stał się on jednym z nerwów polskiej kultury, wychodzi […] poza teatr jako sztukę. […] «Walka o niezafałszowany obraz świata, w którym żyjemy», «aktywny stosunek do świata», «poznawczą nieufność», «służenie prawdzie, bo tej wszyscy najbardziej potrzebujemy, ale już zapomnieliśmy, na czym nam powinno zależeć», […] «sprawdzić ogólnikowe hasła, pojemne mity wymijające trudności
Read More


 • Luty 17, 2013
 • Świat teatru
 • Możliwość komentowania NOWA SYTUACJA została wyłączona

NOWA SYTUACJA

W nowej sytuacji zasad­niczym problemem dla grupy pokoleniowo-ideowej jest stwo­rzenie autentycznych więzi między kulturą a społeczeństwem, między twórcą a świadomością społeczną. […] To, co postu­luje i próbuje praktykować młody teatr, wyraża się właśnie w dążeniu do możliwie pełnej zgodności między tym, co się czyni w sztuce, a tym, do czego dąży się w życiu.” Aby być tym właśnie, ruch szukał przede wszystkim formuły teatru pozwalającej wypełnić misję odnowienia kultury, którą teatr-ruch czuł się obarczony. „Przed teatrem studenckim stoi dziś zadanie określenia swego pokolenia, jego miejsca w życiu, osądzenia jego aspiracji, stwierdzenie możliwości. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga
Read More


 • Luty 10, 2013
 • Świat teatru
 • Możliwość komentowania WOBEC DZIEJÓW została wyłączona

WOBEC DZIEJÓW

Istnieje także konieczność określenia się wobec ojców, […] właśnie my powinniśmy ocenić krytycznie ich działalność i spróbo­wać wyboru, przeprowadzić selekcję norm i metod postępowa­nia, by uniknąć już popełnionych błędów.” Taka koncep­cja teatru — przytoczone fragmenty manifestu-wypowiedzi Teatru Ósmego Dnia z 1970 roku były wyrazem kształtowania się wspólnej świadomości ruchu teatralnego — zakładała poszu­kiwanie wartości etycznych, na których można by oprzeć ocenę siebie i otaczającego świata.Budowanie wspólnej platformy etycznej to drugi ważny element integrujący zespoły wewnątrz teatru-ruchu. „Pracę naszą łączymy z trudem poznania siebie, z uświadomieniem ładu etycznego żądanego od otaczającej nas rzeczywistości. […] Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem
Read More


 • Luty 8, 2013
 • Świat teatru
 • Możliwość komentowania AKCJA TEATRU została wyłączona

AKCJA TEATRU

Akcję teatru musi wyprzedzić zamach na własne zobojęt­nienie i oportunizm, musi nastąpić zderzenie idei i sposobu jej realizacji, bytu i powinności, faktów i postulatów, dokonujące się wpierw w świadomości aktora. […] Ów akt, polegający na podjęciu moralnej konfrontacji treści własnego poznania, aby poruszyć sumienia innych, leży u podstaw społecznego działa­nia teatru” — pisze Bogusław Litwiniec, jeden z twórców i ani­matorów ruchu teatralnego.Podstawową wartością etyczną jest prawda, ściśle mówiąc, autentyczność rozumiana jako zgodność ekspresji z własnymi doświadczeniami i odczuciami. „Uświadomiliśmy sobie — pisze Lech Raczak — że bardziej niż prawda o człowieku postawio­nym W’ sytuacji ostatecznej interesuje nas sytuacja codzienna. Paweł
Read More