//////

W FORMIE SPÓŁKI

Bank jest zorganizowany w formie spółki akcyjnej w celu prowa­dzenia działalności kredytowej. Jego zasoby składają’ się z:   kapitału zakładowego powstałego w drodze subskrypcji akcji rozprowadzonych między kraje członkowskie, których globalna war­tość ustalona została na 10 mld dolarów (100 tys. akq’i po 100 tys. dolarów każda), emisji własnych długoterminowych obligacji umieszczanych na najbardziej chłonnych rynkach kapitałowych (Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Szwajcaria), przy czym obligacje te są oprocentowane, a termin ich umorzenia wynosi 15-30 lat,  sprzedaży obligacji w kraju, który zaciągnął pożyczkę w banku,  dochodów uzyskiwanych z różnych operaqi przeprowadza­nych przez bank.

Możliwość komentowania jest wyłączona.