logo

Archive for Luty, 2017:

MAJĄTEK NARODOWY

Przy tym majątek narodowy jest rozumiany jako wartość zasobów naturalnych i ludzkich oraz maszyn, budynków i całego majątku wytworzonego przez ludzi w danym kraju. Bogactwa Australii sza­cuje się na 835 tys. dolarów na jednego mieszkańca, z czego około 71% stanowią grunty i inne dary natury. Majątek USA ocenia się na 421 tys. dolarów na osobę, z czego 60% to zasoby ludzkie. Bogactwa naturalne stanowią jedynie 25% majątku USA. Biorąc pod uwagę kryterium majątku narodowego, wśród naj­bogatszych znalazły się państwa o niewielkim zaludnieniu i dużych zasobach ropy naftowej, jak Katar czy Zjednoczone Emiraty Arabs­kie, oraz kraje o niewielkich bogactwach naturalnych, lecz
Read More


OSTATNIE LATA

Międzynarodowe stosunki waluto­we, bankowe i podatkowe zostały oparte na ogólnie obowiązujących normach umownych oraz działalności instytucji i organizacji zrzesza­jących państwa z różnych części świata, jak Międzynarodowy Fun­dusz Walutowy, czy z regionu, jak Unia Europejska. Ostatnie lata przyniosły rozwój powiązań integracyjnych pomię­dzy różnymi rynkami finansowymi świata. Wzrost inflacji, restrykcje monetarne, zmienność kursów walutowych częściowo były następs­twem wolnego przepływu kapitału. Powstaje pytanie, czy w ogóle jest możliwa sytuacja, gdy którekolwiek państwo rezygnuje z mię­dzynarodowej współpracy finansowej? Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów jest mi bardzo bliska w codziennym życiu
Read More


MIŁY OBOWIĄZEK

Współcześnie różnice pomiędzy poszczególnymi państwa­mi zależą jedynie od zakresu owej współpracy.Niniejsza książka uwzględnia nowe kwestie, wykraczające poza dotychczasowe ujęcia podręcznikowe z zakresu międzynarodowych stosunków finansowych. Realia skłoniły m.in. do szerokiego potrakto­wania międzynarodowej problematyki podatkowej, pomocy zagranicz­nej i inwestycji zagranicznych. Przedstawione też zostały aktualne dane liczbowe, które pozwalają na. lepsze zrozumienie referowanych zagadnień. Miłym obowiązkiem autora jest złożenie podziękowań uczelniom i instytucjom zagranicznym, które udzieliły największej pomocy w gromadzeniu niezbędnych materiałów do tej książki. Są to przede wszystkim: International Bureau of Fiscal Documentation z Amster­damu, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Fundacja Eberta z Bonn i Trent University z Nottingham.   Paweł JaniecWitaj! Jestem
Read More


ZNACZENIE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Doceniono ekonomiczne znaczenie stosunków międzynarodowych i przewidziano powołanie Rady Ekonomicznej i Społecznej, w ra­mach której państwa mogłyby współpracować w celu zapewnienia światu zdrowych stosunków ekonomicznych i społecznych.^W artykule I układów sformułowano sześć zadań, które miał realizować MFW: popieranie międzynarodowej .współpracy monetarnej w trybie konsultacji i kooperacji w zakresie międzynarodowych zagadnień walutowych;wspieranie rozwoju i zrównoważonego wzrostu wymiany mię­dzynarodowej, a przez to popieranie i utrzymywanie wysokiego po­ziomu zatrudnienia i realnego dochodu oraz wspomaganie rozwoju zasobów produkcyjnych;   przyczynianie się do stabilizacji systemu walutowego, utrzy­mywanie uporządkowanych stosunków walutowych wśród państw członkowskich i unikanie konkurencyjnej deprecjacji walut. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga
Read More