logo

Archive for Styczeń, 2017:

CZŁONKOWIE I ZAŁOŻYCIELE

Pomoc w stworzeniu multilateralnego systemu regulowania bieżących należności z tytułu transakcji między członkami i elimino­waniu restrykcji dewizowych hamujących wzrost handlu światowego;   stwarzanie zaufania między członkami za pomocą przekazy­wanych im środków (przy odpowiednim zabezpieczeniu) przeznaczo­nych do korygowania bilansów płatniczych;   dzięki działaniom już wymienionym skracanie czasu trwania oraz zmniejszanie nierównowagi międzynarodowych bilansów płat­niczych państw członkowskich.Członkami założycielami MFW stały się państwa uczestniczące w Konferencji Monetarnej i Finansowej Narodów Zjednoczonych, których rządy przyjęły członkostwo przed 31 grudnia 1945 r. Potem członkostwo było dostępne dla rządów innych państw w takich terminach i na takich warunkach, jakie określił MFW. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem
Read More


PROPORCJE WPŁAT

Ustalono proporcje wpłat kwot udziałowych na kapitał zakłado­wy MFW w zasadzie na 75% w walucie własnej i 25% w złocie i dolarach. Wynikało to z wielu powodów. Głównym z nich była absolutna niemożność dokonania przez większość państw wpłaty tylko w złocie lub dolarach. Następnym powodem była konieczność wyposażenia MFW w odpowiedni zapas walut państw członkows­kich w celu umożliwienia mu zaspokajania potrzeb w zakresie poszczególnych walut. Potrzeby te wynikają z deficytu bilansu płat­niczego danego państwa i niemożności uregulowania zobowiązań wobec innego państwa. Aktualnie zamiast złota można dokonać 25% wpłat w SDR-ach, o których będzie mowa w dalszej części rozdziału. Paweł JaniecWitaj!
Read More


POZYCJA PRAWNA

Wiązało się to z uzyskaniem przez te państwa ogromnych wpływów z tytułu gwałtownej podwyżki cen ropy naftowej. W rezul­tacie kwota udziałowa Arabii Saudyjskiej została podwyższona ze 134 do 600 min SDR-ów, Iranu ze 192 do 600 min, Kuwejtu z 65 do 235 min, a Zjednoczonych Emiratów Arabskich z 14 do 120 min SDR-ów. Wyższe kwoty były też zobowiązane wnieść pozostałe kraje OPEC, a więc Indonezja, Libia, Nigeria. Aktualny wykaz członków MFW oraz wielkości ich kwot udziałowych ilustruje tablica 1. Pozycję prawną, immunitety i przywileje MFW sprecyzowano w artykule IX układów z Bretton Woods. Zgodnie z postanowieniami tego artykułu MFW ma
Read More