logo

Archive for Listopad, 2016:

ORGAN ZARZĄDZAJĄCY

Organem zarządzającym MFW jest Rada Gubernatorów. Składa się ona z gubernatorów i ich zastępców. Gubernatorem jest z reguły minister finansów danego kraju członkowskiego, a jego zastępcą — prezes banku centralnego tego kraju. Spośród swego grona Rada Gubernatorów wybiera przewodniczącego, który kieruje jej pracami. Rada Gubernatorów ma następujące uprawnienia statutowe (artykuł XII układów z Bretton Woods):ustalanie warunków przyjmowania i przyjmowanie nowych członków,    zawieranie porozumień o współpracy z innymi organizagami międzynarodowymi,  uchwalanie zmian w kwotach udziałowych członków,  zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności MFW,  ustalanie zasad podziału zysku i jego rozdysponowanie,   wykluczanie członków,  decydowanie o ewentualnej likwidacji MFW. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł
Read More


KOLEJNE ORGANY

Rada Gubernatorów jest organem uchwałodawczym i decyduje o  podstawowych sprawach związanych z działalnością MFW. Decy­zje podejmowane są na corocznych sesjach. Ponadto Rada Guber­natorów może się zbierać na żądanie co najmniej 15 krajów mają­cych więcej niż 25% głosów w MFW, wynikających z wielkości kwot udziałowych.Kolejnym organem MFW jest Rada Administracyjna. Składa się ona z 22 Dyrektorów. Sześciu z nich jest mianowanych, pozostali są wybierani w głosowaniu. Dyrektorzy mianowani pochodzą z krajów 0    najwyższych kwotach udziałowych: Arabii Saudyjskiej, Francji, Japonii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Dyrek­torzy wybieralni pochodząc krajów dysponujących niższymi kwota­mi udziałowymi. Każdy z nich reprezentuje od 5 do 24
Read More


DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

Komitet składa się z 22 gubernatorów, a każdy z nich ma 7 współpracowników pochodzących z krajów, których interesy re­prezentuje dany gubernator. Komitet Rozwoju zajmuje się transferem zasobów rzeczowych do krajów rozwijających się oraz wszelkimi sprawami dotyczącymi po­mocy dla tych krajów. Jest on komitetem ministerialnym, połączo­nym z Radą Gubernatorów Banku Światowego i MFW. W skład tego gremium wchodzi 22 przedstawicieli Banku Światowego, z któ­rych każdy może sobie dobrać 7 współpracowników.Operacyjną działalnością MFW zajmuje się 17 departamentów i 10 wyodrębnionych jednostek. Do głównych departamentów nale­żą: regionalny, techniczny, banków centralnych, finansów publicz­nych i prawny. W sumie MFW zatrudnia około 2 tys. pracowników z
Read More