logo

Archive for Październik, 2016:

POSIADANE ZASOBY

Dokonał on alokacji SDR-ów proporcjonalnie do wielko­ści kwot  udziałowych poszczególnych  członków. Za przydzielone SDR-y uczestnicy tego rachunku mogli nabyć od innych uczest­ników ‘ potrzebne im waluty wymienialne na spłaty zobowiązań z tytułu bieżących obrotów bilansu płatniczego. Posiadane zasoby SDR-ów — zarówno przydzielone, jak i otrzymane od innych uczestników w zamian za sprzedane im waluty wymienialne — trak­tuje się jako oficjalne rezerwy walutowe. Kreacja SDR-ów następuje przez ich przydział na rachunek SDR-ów. Pieniądz ten ma formę jedynie bezgotówkową. Emisja SDR-ów ma charakter pieniądza fiducjarnego, czyli- nie wymaga żadnego materialnego pokrycia. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego,
Read More


UMACNIANIE POZYCJI

Jednostki SDR-ów stopniowo umacniają swoją pozycję. Zmieniły się zasady ich wykorzystywania i rola w międzynarodowych stosun­kach finansowych, a zwłaszcza w międzynarodowym systemie walu- towym i płatniczym. Wartość SDR-u początkowo odpowiadała 1/35 uncji czystego złota i była równa 1 dolarowi. W latach 1974-1980 ich wartość opierała się na koszyku 16 walut. W roku 1981 zreduko­wano ich liczbę do 5. Aktualnie w skład koszyka wchodzą: dolar amerykański — 42%, marka niemiecka — 19% oraz jen japoński, frank francuski i funt szterling po 13%. MFW przydziela nieodpłat­nie SDR-y krajom, które są. uczestnikami Departamentu SDR-ów (kraje członkowskie MFW) proporcjonalnie do ich kwot udziało­wych i
Read More