logo

Archive for Wrzesień, 2016:

W TRAKCIE SESJI

W trakcie sesji plenarnej potwierdzono trafność wyboru celów statu­towych i sformułowano cztery problemy globalne, do których, roz­wiązania MFW musi się przyczynić:.  wysokie bezrobocie w większości uprzemysłowionych państw, którego poziom jest najwyższy od czasu kryzysu z lat 30.,  spadek skłonności do oszczędzania w większości uprzemys­łowionych państw i związany z tym wzrost deficytów fiskalnych, co daje w efekcie wysokie stopy procentowe; równocześnie obserwuje się w niektórych państwach nadmierne zadłużenie publiczne, za­grażające stabilizacji finansowej i gospodarczej, niezadowalająca sytuacja ekonomiczna wielu krajów rozwija­jących się i w rezultacie skrajne ubóstwo milionów ludzi, .   komplikacje związane ze zmianami ustrojowymi i gospodar­czymi w krajach, które zdecydowały się przejść
Read More


ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW

Rozwiązanie tych problemów wymaga podjęcia wielu działań i przez władze MFW, i przez poszczególne kraje. Działania mają różnorodny charakter i odmienne są możliwości ich wdrożenia. Dyrektor Generalny MFW ujął je w sześciu grupach: należy prowadzić walkę z inflaqą; zaostrzenie rygorów poli­tyki monetarnej i wzrost wartości pieniądza przynosi bowiem pozy­tywne skutki, . trzeba stworzyć sprzyjające warunki , do kumulacji wkładów oszczędnościowych i utrzymania dyscypliny finansowej oraz ograni­czyć wydatki i subsydia,   bezwzględnie trzeba likwidować bezrobocie będące ogromnym hamulcem rozwoju ekonomicznego (w Europie ma ono charakter strukturalny); środkami, które należy zastosować, są m.in. płynność zatrudnienia, redukcja kosztów nie związanych z pracą, liberalizacja zatrudnienia,’ przeszkalanie pracowników,należy
Read More


PRZEPROWADZENIE REFORM

Niezbędne jest przeprowadzenie reform wspierających rozwój gospodarczy; wiele krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Azji i Ameryki Południowej zdecydowało się wprowadzić zmiany, które przyniosły widoczne efekty (w tym samym czasie, kiedy w Japonii odnotowano recesję); MFW wspomaga te państwa, udzielając im pomocy finansowej, technicznej i doradczej,   konieczna jest intensyfikacja współpracy i większa solidarność w skali globalnej.Zadaniem MFW jest finansowe wspieranie wyżej wymienionych poczynań w różnych formach, np. bezpośrednie kojarzenie okreś­lonych kredytobiorców i kredytodawców, czy udzielanie łącznych pożyczek na zbieżne zadania realizowane w różnych krajach. Nie­zmiennym priorytetem, choć jednocześnie trudnym do realizacji, pozostaje stabilizacja kursów walutowych. Jest to niezbędny waru­nek umocnienia międzynarodowego systemu monetarnego.
Read More