logo

Archive for Sierpień, 2016:

POROZUMIENIE

Postępowanie antydumpingowe jest bardzo skomplikowane i kosz­towne. Przedsiębiorstwa muszą same poszukiwać informacji dotyczą­cych cen. Oskarżeni o dumping mają sytuaq’ę o tyle utrudnioną, że nie występuje w tych sprawach domniemanie niewinności. Porozumienie o subsydiach jest najobszerniejszym aktem WTO. Mimo deklarowania wolnego rynku,-w latach 80. prawie wszystkie państwa wzmocniły promowanie eksportu. Rządy rozszerzyły zakres działań dyskrecjonalnych. Zgodnie z definicją wynegocjowaną w ra­mach Rundy Urugwajskiej, subsydium jest formą pomocy publicz­nej, która przynosi korzyść beneficjantowi. Jest to forma specyficz­na, przyznawana według z góry określonych kryteriów. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów
Read More


ZŁOŻENIE WNIOSKÓW

Na początku lat 80.-Polska i Węgry złożyły wnioski o przyjęcie ich w poczet członków MFW. Różne były powody zgłoszeń. Polska ze względu na stan swego zadłużenia zagranicznego potrzebowała szybkiej pomocy na dużą skalę. Węgry nie musiały korzystać z poży­czek, a pomoc zamierzały wykorzystać głównie do umocnienia pozyq’i swego pieniądza i rozszerzenia wymiany handlowej. W połowie lat 80. około 50% węgierskiego handlu zagranicznego przypadało na kraje zachodnie. Wniosek Polski o przyjęcie do MFW dowodził, że docenione zostały korzyści płynące z przynależności do największej między­narodowej organizacji zajmującej się finansami. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od
Read More


ZNACZENIE POROZUMIEŃ

Znaczenie porozumień z MFW wykracza poza pomoc uzyskaną bezpośrednio z tej instytucji. Porozumienie z 1990 r. umożliwiło Polsce dostęp do innych form zagranicznej pomocy:   kredytów Banku Światowego i Europejskiego Banku Inwes­tycyjnego;   funduszu stabilizacyjnego w kwocie 1 mld dolarów, postawio­nego do dyspozycji Polski, aby umożliwić wprowadzenie wewnętrz­nej wymienialności złotego;umowy o restrukturyzacji zadłużenia wobec Klubu Parys­kiego stanowiącej, że ,w okresie realizacji porozumienia Polska nie będzie płacić rządom klubu należnych rat i odsetek.Kolejne porozumienie z MFW zawarte w kwietniu 1991 r. do­tyczyło 3-letniego programu dostosowawczego na okres 1991-1993 (Extended Fund Facility — EFF). Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę
Read More


PAKIET FINANSOWY

Na porozumienie to składały się: memorandum dotyczące polityki ekonomicznej i przekształceń struk­turalnych gospodarki w latach 1991-1993; list intencyjny prezen­tujący program finansowy rządu na 1991 r.; wniosek o dostęp do Compensatory and Contingency Fund Facility (CCFF), który umoż­liwiłby dodatkowe finansowanie ze środków MFW w razie wzrostu cen na importowane surowce energetyczne. Pakiet finansowy udostępniony Polsce w ramach porozumień z 1991 r. wynosił 1,8 mld SDR-ów (około 2,5 mld dolarów), w tym 0,6 mld SDR-ów w ramach wspomnianego wyżej CCFF i 1,2 mld SDR-ów (około 1,7 mld dolarów) na 3-letni program dostosowaw­czy (EFF). Zgodnie z założeniami MFW 1/4 pierwszych sześciu transz kredytowych
Read More