logo

Archive for Lipiec, 2016:

REZERWY DEWIZOWE

Rezerwy dewizowe także nie, osiągnęły wymaganego poziomu. I chociaż jedna z głównych przyczyn takiej sytuacji miała charakter zewnętrzny (załamanie * się eksportu do krajów dawnego ZSRR), to jednak wypłaty kolejnych transz kredytu EFF zostały zawieszone. Do czerwca 1991 r. Polska uzyskała pomoc finansową (na wzmocnienie rezerw walutowych) w wysokości 235 min SDR-ów, a więc zaledwie około 20% przewidzianych programem środków. Z powodu kryzysu rządowego i. opóźnienia. nowelizacji budżetu nie można było uzgodnić zmodyfikowanych kryteriów wy­konawczych na drugie półrocze 1991 r. Dopiero po przyjęciu przez Sejm ustawy budżetowej rozpoczęły się prace nad uzgodnieniem nowego programu gospodarczego. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec
Read More


POROZUMIENIA POLSKI

Porozumienia Polski z MFW w latach 1989-1992 były różnie oceniane. Niektórzy krytykowali zbytnie — ich zdaniem — pod­porządkowanie się polskiego rządu zaleceniom MFW. Bezdyskusyj­nym faktem jest jednak to, że dzięki MFW udało się Polsce uporządkować system pieniężny, opanować galopującą inflację oraz zmniejszyć dławiący ciężar zadłużenia. Decyzja MFW o udzieleniu pomocy finansowej krajom człon­kowskim zawiera: warunki jej wdrożenia, terminy kolejnych transz pomocy i tzw. kryteria wykonawcze realizacji programu uzdrawiania gospodarki. Od spełnienia tych kryteriów zależy uruchomienie kolej­nej transzy. Działalność kredytowa MFW. polega na możliwości nabycia przez państwo członkowskie walut innych członków za walutę kupującego lub SDR-y. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec
Read More


CELE BANKU ŚWIATOWEGO

Popieranie długofalowego zrównoważonego wzrostu między­narodowej wymiany i utrzymywanie równowagi bilansów płatni­czych przez zachęcanie do międzynarodowych inwestycji, mających na celu rozwijanie zasobów produkcyjnych członków, co spowodo­wałoby podniesienie stopy życiowej i polepszenie warunków pracy w krajach członkowskich,   koordynowanie własnych pożyczek ze środkami uzyskanymi z organizacji międzynarodowych oraz dbanie o rozwój i finan­sowanie przedsiębiorstw lokalnych ze źródeł zagranicznych. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju pomyślany został jako instytucja koordynująca i kontrolująca działalność inwestycyjną w skali światowej, a tym samym gwarantująca możliwie najlepsze efekty gospodarcze, przyczyniające się (przez oddziaływanie na in­westycje) do zrównoważonego i bezkonfliktowego wzrostu wymiany międzynarodowej. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem
Read More


BANK POŚREDNICZY

Bank pośredniczy między finansowymi monopola­mi wypożyczającymi swe kapitały a członkami korzystającymi z tych pożyczek. Zgodnie ze statutem bank oddziałuje na kierunki i charak­ter cyrkulacji kapitału prywatnego. Własne zasoby angażuje nato­miast tylko w te inwestycje, które nie zdołają przyciągnąć prywat­nego kapitału z powodu np. długiego cyklu inwestycyjnego czy niskiej rentowności. Szczególnie ważne dla rozwoju gospodarczego inwesty­cje w dziedzinie np. transportu, łączności, rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej,’oświaty mogą liczyć na pomoc banku, gdyż ich pomyślny rozwój stwarza jednocześnie warunki do napływu kapitału prywatnego. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów jest
Read More