//////

Monthly Archives: Lipiec 2016

REZERWY DEWIZOWE

Rezerwy dewizowe także nie, osiągnęły wymaganego poziomu. I chociaż jedna z głównych przyczyn takiej sytuacji miała charakter zewnętrzny (załamanie * się eksportu do krajów dawnego ZSRR), to jednak wypłaty kolejnych transz kredytu EFF zostały zawieszone. Do czerwca 1991 r. Polska uzyskała pomoc finansową (na wzmocnienie rezerw walutowych) w wysokości 235 min SDR-ów, a więc zaledwie około 20% przewidzianych programem środków. Z powodu kryzysu rządowego i. opóźnienia. nowelizacji budżetu nie można było uzgodnić zmodyfikowanych kryteriów wy­konawczych na drugie półrocze 1991 r. Dopiero po przyjęciu przez Sejm ustawy budżetowej rozpoczęły się prace nad uzgodnieniem nowego programu gospodarczego.

POROZUMIENIA POLSKI

Porozumienia Polski z MFW w latach 1989-1992 były różnie oceniane. Niektórzy krytykowali zbytnie — ich zdaniem — pod­porządkowanie się polskiego rządu zaleceniom MFW. Bezdyskusyj­nym faktem jest jednak to, że dzięki MFW udało się Polsce uporządkować system pieniężny, opanować galopującą inflację oraz zmniejszyć dławiący ciężar zadłużenia. Decyzja MFW o udzieleniu pomocy finansowej krajom człon­kowskim zawiera: warunki jej wdrożenia, terminy kolejnych transz pomocy i tzw. kryteria wykonawcze realizacji programu uzdrawiania gospodarki. Od spełnienia tych kryteriów zależy uruchomienie kolej­nej transzy. Działalność kredytowa MFW. polega na możliwości nabycia przez państwo członkowskie walut innych członków za walutę kupującego lub SDR-y.

CELE BANKU ŚWIATOWEGO

Popieranie długofalowego zrównoważonego wzrostu między­narodowej wymiany i utrzymywanie równowagi bilansów płatni­czych przez zachęcanie do międzynarodowych inwestycji, mających na celu rozwijanie zasobów produkcyjnych członków, co spowodo­wałoby podniesienie stopy życiowej i polepszenie warunków pracy w krajach członkowskich,   koordynowanie własnych pożyczek ze środkami uzyskanymi z organizacji międzynarodowych oraz dbanie o rozwój i finan­sowanie przedsiębiorstw lokalnych ze źródeł zagranicznych. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju pomyślany został jako instytucja koordynująca i kontrolująca działalność inwestycyjną w skali światowej, a tym samym gwarantująca możliwie najlepsze efekty gospodarcze, przyczyniające się (przez oddziaływanie na in­westycje) do zrównoważonego i bezkonfliktowego wzrostu wymiany międzynarodowej.

BANK POŚREDNICZY

Bank pośredniczy między finansowymi monopola­mi wypożyczającymi swe kapitały a członkami korzystającymi z tych pożyczek. Zgodnie ze statutem bank oddziałuje na kierunki i charak­ter cyrkulacji kapitału prywatnego. Własne zasoby angażuje nato­miast tylko w te inwestycje, które nie zdołają przyciągnąć prywat­nego kapitału z powodu np. długiego cyklu inwestycyjnego czy niskiej rentowności. Szczególnie ważne dla rozwoju gospodarczego inwesty­cje w dziedzinie np. transportu, łączności, rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej,’oświaty mogą liczyć na pomoc banku, gdyż ich pomyślny rozwój stwarza jednocześnie warunki do napływu kapitału prywatnego.