logo

Archive for Czerwiec, 2016:

W FORMIE SPÓŁKI

Bank jest zorganizowany w formie spółki akcyjnej w celu prowa­dzenia działalności kredytowej. Jego zasoby składają’ się z:   kapitału zakładowego powstałego w drodze subskrypcji akcji rozprowadzonych między kraje członkowskie, których globalna war­tość ustalona została na 10 mld dolarów (100 tys. akq’i po 100 tys. dolarów każda), emisji własnych długoterminowych obligacji umieszczanych na najbardziej chłonnych rynkach kapitałowych (Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Szwajcaria), przy czym obligacje te są oprocentowane, a termin ich umorzenia wynosi 15-30 lat,  sprzedaży obligacji w kraju, który zaciągnął pożyczkę w banku,  dochodów uzyskiwanych z różnych operaqi przeprowadza­nych przez bank. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga
Read More


KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Z sumy tworzącej kapitał zakładowy banku efektywnej wpłacie podlega tylko mała część. Większość stanowi bowiem fundusz gwa­rancyjny, podlegający wpłacie tylko na żądanie banku i tylko wów­czas, gdy kapitał jest niezbędny do realizaqi zobowiązań w związku z udzielonymi przez bank gwarancjami. Zgodnie z postanowieniami statutu bank dokonywał: podwyższenia kapitału zakładowego, aby móc rozszerzyć działalność kredytową. Po zmianach w latach 1956, 1960 i 1985, o których będzie mowa poniżej, Międzynarodowy Bank. Odbudowy i Rozwoju stał się częś­cią grupy Banku Światowego. Struktura organizacyjna Banku Świa­towego jest taka sama jak MFW. Obejmuje. ona: Radę Guberna­torów, Dyrekcję Banku, departamenty funkcjonalne i operacyjne. Paweł JaniecWitaj! Jestem
Read More