logo

Archive for Maj, 2016:

RADA GUBERNATORÓW

Rada Gubernatorów wybierana jest na .5 lat, zbiera się raz w roku i podejmuje tylko najważniejsze decyzje dotyczące np. przyjęcia nowych członków, zawieszenia w prawach członka, powię­kszenia kapitału zakładowego, współpracy z innymi organizagami międzynarodowymi, czy podziału aktywów i dochodu. Uchwała rady zapada większością głosów. Jej członkami są przedstawiciele krajów członkowskich, z zasady ministrowie finansów każdego kraju. Dyrekcję banku stanowią Prezes i 21 Dyrektorów Wykonaw­czych. Kraje posiadające największą liczbę głosów wybierają sześciu dyrektorów. Są oni wybierani lub mianowani na 2 lata. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów jest
Read More


ZASOBY FINANSOWE

Zasoby finansowe Banku Światowego składają się z: kapitału zakładowego, funduszów własnych, zaciągniętych pożyczek. Kapitał zakładowy jest udziałowy. Udziały państw członkowskich składają się z dwu części. Pierwszą (10%) stanowi kapitał wpłacony, z czego 1% uiszczany jest w złocie lub dolarach, natomiast 9% w walucie własnej członka. Druga część (90%) to tzw. fundusz gwarancyjny stanowiący zabezpieczenie zobowiązań banku z tytułu emitowanych obligacji i udzielonych gwarancji (fundusz powstaje w krajach człon­kowskich i może być wpłacany do banku na jego żądanie w przypa­dku konieczności pokrycia zobowiązań w walucie. danego kraju). Kapitał zakładowy ustalono na 10 mld dolarów. Stopniowo zwięk­szał się on, co wiązało się
Read More


OTRZYMANIE POŻYCZKI

Otrzymanie pożyczki wymaga spełnienia wielu warunków ekono­micznych (m.in. udzielanie pożyczek, na które nie można zdobyć środków z innych źródeł; udzielanie pomocy na inwestycje produk­cyjne zapewniające rentowność) i politycznych (m.in. lojalność kre­dytobiorców). Każdy wniosek o pożyczkę badany jest przez eksper­tów banku na miejscu pod kątem spełniania przez kraj ubiegający się o pożyczkę wyżej wspomnianych warunków. Państwo otrzymują­ce pożyczkę jest obowiązane dostarczać informacje o postępach w realizacji sfinansowanych przedsięwzięć, sposobie użycia środków oraz ogólnym postępie ekonomicznym kraju w związku z uzyskaną pożyczką. -Ten fakt powoduje, że realna możliwość uzyskania poży­czki przez kraje słabo rozwinięte jest mocno ograniczona. Jednocześ­nie chroni to interesy wierzyciela.
Read More


WYDATKI LOKALNE

Wydatki lokalne związane z realizacją dofinan­sowywanej inwestycji powinny być pokryte w walucie danego kraju. Działalność kredytowa banku odegrała znaczącą rolę w pobudza­niu rozwoju gospodarczego państw członkowskich. Ze względu jed­nak na ostre warunki ekonomiczne przy przyznawaniu kredytów, bank nie był w stanie pokryć wszystkich potrzeb krajów rozwijają­cych się czy będących w kłopotach finansowych. Działalność Banku Światowego uzupełniają też inne, powstałe z jego inicjatywy, instytu­cje finansowe, jak Międzynarodowa Korporacja Finansowa i Mię­dzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju.   Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów jest mi bardzo bliska w codziennym życiu dlatego
Read More