logo

Archive for Kwiecień, 2016:

ROSNĄCE ZAPOTRZEBOWANIE

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na środki finansowe ze strony krajów rozwijających się i obawą banków prywatnych przed udzielaniem pożyczek coraz większego znaczenia nabiera rola Banku Światowego, jako instytucji mobilizującej pożyczki ze źródeł prywatnych i oficjalnych. Taka rola wiąże się ze wzrostem współ­pracy między bankami handlowymi a oficjalnymi kredytodawcami. Polityka kredytowa Banku Światowego nastawiona jest m.in. na popieranie programów dostosowawczych ukierunkowanych na wzrost gospodarczy w krajach najbardziej zadłużonych. Bank dąży do objęcia swoją pomocą możliwie największej liczby krajów i podziału ryzyka między różne części świata. Pomoc banku przebiega w wielu kolejnych etapach. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym.
Read More


PO IDENTYFIKACJI

Po iden­tyfikacji celu zgłoszonego projektu przez rząd kraju członkowskiego następuje przygotowanie projektu, jego ocena przez ekspertów ban­kowych i negocjacje w celu uzyskania dla projektu aprobaty banku. Po przekazaniu środków, bank pełni stały nadzór nad ich wykorzys­taniem oraz zajmuje się oceną realizacji tego projektu. Warunkiem środków jest udział funduszów własnych finansowaniu przedsięwzięcia. Najwięcej pożyczek bank udzielił na finansowanie rozwoju rolnictwa (28%), sektora energetycznego (20%), spółek finansujących rozwój (10%), transportu (9%) oraz urbanizacji (7%). Prawie wszystkie kredyty związane są z konkretnymi projektami. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów jest mi
Read More


DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Również i ten projekt dofinansowuje Europejski Bank Inwestycyjny pożyczką w wysokości około 110 min dolarów. Poważną pożyczką uzyskaną z Banku Światowego jest 280 min dolarów przeznaczone na prywatyzaq’ę i restrukturyzację gospodarki oraz stymulowanie wzrostu konkurencyjności przemysłu. Połowę tej kwoty postawiono do dyspozycji rządu. Pozostałe 140 min dolarów rząd odpożyczył Polskiemu Bankowi Rozwoju na linię kredytową do celów restrukturyzacji. Do końca 1992 r. wykorzystano około 27% pożyczki. Ministerstwo Finansów otrzymało pożyczkę w kwocie 200 min dolarów na rozwój sektora finansowego, w tym 150 min dolarów na program przekształceń strukturalnych (przy czym połowa tej sumy przeznaczona jest na obsługę redukcji zadłużenia), a
Read More


NISKIE WYKORZYSTANIE

O  tak niskim wykorzystaniu przyznanych kredytów zadecydowało wiele czynników. Była to m.in. zła koniunktura gospodarcza w la­tach 1990-1991, wysoka inflacja, duży stopień ryzyka, dłuższy w rol­nictwie niż w innych dziedzinach gospodarki okres zwrotu kapitału. Ważną przeszkodą w wykorzystaniu pożyczek były rozliczne ograni­czenia w ich uzyskaniu, konieczność zakupu za granicą maszyn,   urządzeń, niemożność finansowania z pożyczek zakupu ziemi lub budynków, konieczność posiadania 20% wkładu własnego, obowią­zek-sporządzania biznes planu. Bardzo poważnym ograniczeniem okazało się też pośrednictwo polskich banków, które zobowiązane były , do dołożenia z własnych środków kolejnych 20% udzielanej pożyczki. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego,
Read More