logo

Archive for Marzec, 2016:

ZNIECHĘCAJĄCY WARUNEK

Najbardziej zniechęca­jący i trudny do spełnienia okazał się właśnie ten warunek. Banki domagały się bowiem zabezpieczeń i gwarancji na pożyczane sumy. Czynnikiem decydującym o przyznawaniu pożyczek jest ocena rzetel­ności kredytobiorcy i jego programu inwestycyjnego, jaki ma być owymi pożyczkami finansowany. Te oceny w odniesieniu do Polski też nie; zawsze były pozytywne. .Do niewielkiego wykorzystania oferowanych przez bank pożyczek przyczyniło się uruchomienie przez EWG tańszych pożyczek oraz preferencyjne pożyczki dla rolnictwa zaproponowane przez polskie banki.W roku 1993 wygasła linia EWG. Poza tym zapowiedziano odejście od warunku 20% wkładu ze środków własnych banków pośredniczących. Ponadto warunek przedkładania studiów wykonal­ności projektów inwestycyjnych i
Read More


WOBEC INWESTORÓW

Wobec inwestorów mniejszych, ubiegających się o pożyczki rzędu 10 tys. dolarów, bank miał być bardziej elastyczny i nie wymagać rozbudowanych analiz. Z pożyczek Banku Światowego nie’można wprawdzie finansować zakupów ziemi i budynków, natomiast ich dzierżawcy (m.in. majątku PGR-ów) mogą już z takich pożyczek korzystać. Z dużym zainteresowaniem przyjęto pożyczkę w wysokości 300 min dolarów, z której 80 min miało być przeznaczone na rozwój teleko­munikacji na wsi, reszta zaś wykorzystana m.in. przez samorządy do rozbudowy infrastruktury albo przez spółki’pracownicze w PGR-ach, jeśli przedstawią wiarygodne programy działania. Środki te jednak nie będą trafiać bezpośrednio do zainteresowanych. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i
Read More


UDZIELONA POŻYCZKA

Jest to pożyczka udzielona Ministerstwu Finansów, które po zamianie dolarów na złotówki pieniądze te udostępni resortowi rolnictwa na pożyczki z Funduszu Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Bank Światowy uruchamia kolejne linie na dofinansowanie programu prywatyzacji PGR-ów oraz poprawę gospodarki leśnej i zalesiania. Wykorzystanie kredytów Banku Światowego w Polsce z począt­kiem lat 90. przebiegało z dużymi oporami. W grudniu 1992 r. okazało się, że z około 2,35 mld dolarów, z których Polska mogłaby skorzystać, wykorzystano niecałe 700 min. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów jest mi bardzo bliska w
Read More