logo

Archive for Styczeń, 2016:

KIEROWANIE PRACAMI

Ponadto IFC podjęła się kierowania pracami studyjnymi nad pry- watyzacją kilkunastu cementowni. Udzieliła też pomocy w rozwijaniu rynków kapitałowych, zorganizowała pomoc techniczną odpowied­nich banków zachodnich dla kilku banków regionalnych, podjęła starania nad stworzeniem w naszym kraju banku międzynarodowe­go. Zgodnie z sugestiami rządu polskiego korporacja rozważa po­moc w zakresie organizagi firm ubezpieczeniowych i leasingowych.Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (International Develop- ment Association — IDA) ma również swoją historię. Ideę powołania do życia międzynarodowej instytucji, która świadcżyłaby pomoc dla krajów słabo rozwiniętych, przedstawiono w senacie amerykańskim 24 lutego 1958 r. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze
Read More


POPARCIE WŁADZ

Inicjatywa ta zyskała poparcie władz wykonawczych Banku Światowego i w rezultacie z dniem 26 września 1958 r. powo­łano agenq‘ę do życia. IDA rozpoczęła działalność finansową 8 listo­pada tego roku, jako instytuga afiliowana przy Banku Światowym. Zadaniem IDA jest promowanie rozwoju gospodarczego i wzrostu produkg’i w celu poprawy warunków życia w krajach rozwijają­cych się. W założeniach statutowych zawarte zostało stwierdzenie, że pomoc IDA będzie udzielana w sposób elastyczny, a jej koszty nie mogą zbytnio obciążać bilansu płatniczego. Formą wspomagania są konwencjonalne pożyczki stanowiące uzupełnienie pomocy świad­czonej przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju. Człon­kami IDA mogą zostać wszystkie kraje zrzeszone w Banku
Read More


SILNA STRUKTURA

IDĄ jest strukturalnie silnie powiązana z Bankiem Świato­wym. Prezes banku jest jednocześnie prezesem IDA, a gubernatorzy banku są również gubernatorami w IDA. IDA udziela pożyczek na specjalnych warunkach i wyłącznie na określone cele. Nie wspomaga ona zadań, które mogą być finan­sowane ze źródeł prywatnych bądź ze środków Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju. Udzielenie pożyczki jest rekomen­dowane przez kompetentny komitet, dokonujący szczegółowej anali­zy projektu i związanych z nim nakładów. Komitet jest wyznaczany przez IDA i w jego skład wchodzi gubernator z danego państwa lub gubernator reprezentujący terytoria, których władze ubiegają się 0  pomoc, oraz jedna lub kilka osób z personelu technicznego
Read More