logo

Archive for Grudzień, 2015:

KRAJE CZŁONKOWSKIE

Kraje członkowskie wpłacają swoje udziały w walutach wymienialnych oraz narodowych. IDA czerpie również środki z darowizn krajów rozwiniętych oraz transferów z Banku Światowego. Ponad 40% pomocy IDA uzyskują kraje Afryki, tyle samo Azji, a tylko kilka procent przypada na pozostałe regiony. Polska została członkiem tej instytucji w 1988 r. Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji została utworzona w 1985 r. i jest otwarta dla członków Banku Światowego. Przystą­piło do niej początkowo 5 krajów eksporterów kapitału i 15 kra­jów importerów kapitału. Polski wniosek o przystąpienie do agencji zatwierdzono w 1990 r. Dzięki temu inwestorzy z Polski mogą ubezpieczać swe inwestycje realizowane poza krajem,
Read More


WYMIERNOŚĆ SUKCESU

Sukces jest wymierny dzięki rezultatom, toteż bank dąży do zwiększenia swych wpływów w sferze projektowania, zarządzania 0   nadzoru nad finansowanymi przedsięwzięciami,  bezwzględnym nakazem jest racjonalizacja kosztów; bank  oczekuje tego od swych klientów i odnotowuje w tym względzie poprawę znakomite zarządzanie finansami jest warunkiem dopływu środków do banku; musi on pozyskiwać fundusze na rynku finan­sowym na najbardziej korzystnych warunkach; w tym celu rozwijana jest niezależna kontrola, doskonalony personel oraz rozszerzane są gwarancje. Za pierwszy krok w kierunku zjednoczenia powojennej Europy należy uznać wystąpienie Winstona Churchilla na uniwersytecie w Zurychu 19 września 1946 r., gdy proponował „integrację rodziny europejskiej w takim stopniu, w
Read More