logo

Archive for Listopad, 2015:

POWSTANIE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Musimy zbudować rodzaj Stanów. Zjednoczonych Europy”. Jako pierwszy stopień integracji zaproponował partnerstwo Francji i Nie­miec, co w owym czasie wymagało dużej odwagi, a jednocześnie świadczyło o dalekowzroczności tego polityka. W końcowej części przemówienia W. Churchill zaproponował rozpoczęcie prac nad stworzeniem struktury regionalnej i sformowaniem Rady, Europy (traktat o jej utworzeniu podpisano w Londynie 5 maja 1949 r.). Powyższe sugestie padły na podatny grunt. W rok później minister spraw zagranicznych Francji zadeklarował gotowość zapomnienia starych antagonizmów francusko-niemieckich, proponując jednocześ­nie, aby oba państwa objęły całą produkcję węgla i stali jednym wspólnym zarządem i utworzyły organizaqę, do której mogłyby zgłosić akces pozostałe kraje europejskie.
Read More


PRZYDATNY MODEL

Wspólnota Europejska została powołana do życia na mocy Traktatu Rzymskiego z 1957 r., podpisanego przez 6 krajów: Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Niemcy i Włochy. Z czasem do grupy tej przystąpiły: Wielka Brytania, Hiszpania, Grecja, Portuga­lia, Irlandia, Dania, Austria, Finlandia i Szwecja. W latach 90. Wspólnota Europejska przyjęła nazwę Unii Europejskiej. Przydatnym modelem instytuqonalnym przy tworzeniu Wspólno­ty Europejskiej była utworzona w 1951 r. przez te same kraje Europejska Wspólnota Węgla i Stali, służąca stworzeniu jednolitego rynku dla węgla i stali. Wspólnota Europejska stworzyła podwaliny potężnego organizmu gospodarczego w skali światowej. W pream­bule do Traktatu Rzymskiego stwierdzono, że państwa sygnatariusze zdecydowały się
Read More