//////

Monthly Archives: Listopad 2015

POWSTANIE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Musimy zbudować rodzaj Stanów. Zjednoczonych Europy”. Jako pierwszy stopień integracji zaproponował partnerstwo Francji i Nie­miec, co w owym czasie wymagało dużej odwagi, a jednocześnie świadczyło o dalekowzroczności tego polityka. W końcowej części przemówienia W. Churchill zaproponował rozpoczęcie prac nad stworzeniem struktury regionalnej i sformowaniem Rady, Europy (traktat o jej utworzeniu podpisano w Londynie 5 maja 1949 r.). Powyższe sugestie padły na podatny grunt. W rok później minister spraw zagranicznych Francji zadeklarował gotowość zapomnienia starych antagonizmów francusko-niemieckich, proponując jednocześ­nie, aby oba państwa objęły całą produkcję węgla i stali jednym wspólnym zarządem i utworzyły organizaqę, do której mogłyby zgłosić akces pozostałe kraje europejskie. Minister określił ten plan jako „pierwszy szczebel Federacji Europejskiej”.

PRZYDATNY MODEL

Wspólnota Europejska została powołana do życia na mocy Traktatu Rzymskiego z 1957 r., podpisanego przez 6 krajów: Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Niemcy i Włochy. Z czasem do grupy tej przystąpiły: Wielka Brytania, Hiszpania, Grecja, Portuga­lia, Irlandia, Dania, Austria, Finlandia i Szwecja. W latach 90. Wspólnota Europejska przyjęła nazwę Unii Europejskiej. Przydatnym modelem instytuqonalnym przy tworzeniu Wspólno­ty Europejskiej była utworzona w 1951 r. przez te same kraje Europejska Wspólnota Węgla i Stali, służąca stworzeniu jednolitego rynku dla węgla i stali. Wspólnota Europejska stworzyła podwaliny potężnego organizmu gospodarczego w skali światowej. W pream­bule do Traktatu Rzymskiego stwierdzono, że państwa sygnatariusze zdecydowały się na stworzenie fundamentów ścisłej współpracy po­między narodami Europy.