//////

Monthly Archives: Październik 2015

Z PRAWNEGO PUNKTU WIDZENIA

Tak więc, z prawnego punk­tu widzenia Traktat Rzymski jest traktatem ramowym. Natomiast rada i komisja Wspólnoty mają uprawnienia do formułowania szcze­gółowych celów i wdrażania ich w życie.Ważnymi dokumentami w rozwoju integracji zachodnioeuropejs­kiej stały się Raport Wernera, Raport Delorsa i Traktat z Maastricht. Na spotkaniu w Hadze w 1969 r. przedstawiciele Wspólnoty Euro­pejskiej zdecydowali się na wprowadzenie unii ekonomicznej i mone­tarnej oraz desygnowali Pierra Wernera, premiera i ministra finansów Luksemburga, na przewodniczącego komisji ekspertów, której zada­niem było przygotowanie konkretnego planu. Raport został przedsta­wiony w 1970 r. i zakładał wprowadzenie unii monetarnej od 1989 r.

ETAPY REALIZACJI

Raport zawierał szczegóły dotyczące pierwszych etapów realizacji tego zamysłu oraz ogólnie określał dalsze etapy. Pierwszy etap miał polegać na stworzeniu‘warunków do koordynowania i konwergencji polityki fiskalnej i monetarnej, na co przewidziano 3 lata. W drugim etapie miano ograniczyć falowanie kursów walutowych, utworzyć fundusz stabilizacyjny i ograniczyć kontrolę przepływu kapitału. W marcu 1971 r. ustalenia raportu zostały zatwierdzone przez Radę Europy. Na ich podstawie w 1972 r. wprowadzono procentowe ograniczenia dopuszczalnych wahań kursów walutowych. Rok póź­niej, również na podstawie decyzji Rady, utworzono Europejski Fundusz Współpracy Monetarnej (European Monetary Cooperation Fund — EMCF). Dalsze posunięcia zostały zablokowane na skutek kryzysu naftowego z lat 1973-1974.

OBSZERNOŚĆ DOKUMENTU

Obszerny raport stwierdzał, że dwa podstawowe wymogi,o  których wspominał wcześniej Werner, zostały już zrealizowane:całkowita wymienialność walut, 2) kompletna liberalizacja przepły­wu kapitału i pełna integracja rynków finansowych. Natomiast w celu wykonania trzeciego z zaleconych wymogów (stałości kursów wy­miennych) Wspólnota musi stać się jednym terytorium monetarnym.W paragrafie 23 raportu stwierdzono, że przyjęcie wspólnej waluty nie jest niezbędne do stworzenia unii monetarnej, jednakże mając na uwadze powody ekonomiczne, polityczne i psychologiczne, byłoby ono naturalnym i pożądanym składnikiem, unii walutowej. Pozwoliłoby np. uniknąć, kosztów związanych z wymianą walut. Przejście od narodowej polityki monetarnej do jednolitej polityki w ramach Wspólnoty, byłoby konsekwencją przystąpienia do Unii Europejskiej (paragraf 24).

SPECYFICZNE ROZWIĄZANIE

Specyficznym rozwiązaniem w dziedzinie ustalania wysokości składek w organizacjach międzynarodowych jest przyjęcie ustalonych proporcji ich wzajemnej wysokości. Składki mogą dzielić się na kategorie, a członkowie są zobowiązani uiścić jedną z nich. Tego typu praktyka ma miejsce w Europejskiej Konferencji Zarządów Poczt i Telekomunikacji oraz Międzynarodowej Unii Ochrony No­wych Odmian Roślin. Europejska Konferenq’a Zarządów Poczt i Telekomunikacji jest jedną z najliczniejszych organizacji w Europie. Ma ona na celu ulepszenie techniki i organizacji świadczonych usług. Dochody na ten cel czerpie ze składek, podzielonych na 3 kategorie. Ich relacje wynoszą 25:10:1. Z kolei celem Międzynarodowej Unii Ochrony Nowych Odmian Roślin jest stworzenie międzynarodowego systemu ochrony praw twórców nowych odmian roślin.