logo

Archive for Październik, 2015:

Z PRAWNEGO PUNKTU WIDZENIA

Tak więc, z prawnego punk­tu widzenia Traktat Rzymski jest traktatem ramowym. Natomiast rada i komisja Wspólnoty mają uprawnienia do formułowania szcze­gółowych celów i wdrażania ich w życie.Ważnymi dokumentami w rozwoju integracji zachodnioeuropejs­kiej stały się Raport Wernera, Raport Delorsa i Traktat z Maastricht. Na spotkaniu w Hadze w 1969 r. przedstawiciele Wspólnoty Euro­pejskiej zdecydowali się na wprowadzenie unii ekonomicznej i mone­tarnej oraz desygnowali Pierra Wernera, premiera i ministra finansów Luksemburga, na przewodniczącego komisji ekspertów, której zada­niem było przygotowanie konkretnego planu. Raport został przedsta­wiony w 1970 r. i zakładał wprowadzenie unii monetarnej od 1989 r. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem
Read More


ETAPY REALIZACJI

Raport zawierał szczegóły dotyczące pierwszych etapów realizacji tego zamysłu oraz ogólnie określał dalsze etapy. Pierwszy etap miał polegać na stworzeniu‘warunków do koordynowania i konwergencji polityki fiskalnej i monetarnej, na co przewidziano 3 lata. W drugim etapie miano ograniczyć falowanie kursów walutowych, utworzyć fundusz stabilizacyjny i ograniczyć kontrolę przepływu kapitału. W marcu 1971 r. ustalenia raportu zostały zatwierdzone przez Radę Europy. Na ich podstawie w 1972 r. wprowadzono procentowe ograniczenia dopuszczalnych wahań kursów walutowych. Rok póź­niej, również na podstawie decyzji Rady, utworzono Europejski Fundusz Współpracy Monetarnej (European Monetary Cooperation Fund — EMCF). Dalsze posunięcia zostały zablokowane na skutek kryzysu naftowego z
Read More


OBSZERNOŚĆ DOKUMENTU

Obszerny raport stwierdzał, że dwa podstawowe wymogi,o  których wspominał wcześniej Werner, zostały już zrealizowane:całkowita wymienialność walut, 2) kompletna liberalizacja przepły­wu kapitału i pełna integracja rynków finansowych. Natomiast w celu wykonania trzeciego z zaleconych wymogów (stałości kursów wy­miennych) Wspólnota musi stać się jednym terytorium monetarnym.W paragrafie 23 raportu stwierdzono, że przyjęcie wspólnej waluty nie jest niezbędne do stworzenia unii monetarnej, jednakże mając na uwadze powody ekonomiczne, polityczne i psychologiczne, byłoby ono naturalnym i pożądanym składnikiem, unii walutowej. Pozwoliłoby np. uniknąć, kosztów związanych z wymianą walut. Przejście od narodowej polityki monetarnej do jednolitej polityki w ramach Wspólnoty, byłoby konsekwencją przystąpienia do Unii
Read More


SPECYFICZNE ROZWIĄZANIE

Specyficznym rozwiązaniem w dziedzinie ustalania wysokości składek w organizacjach międzynarodowych jest przyjęcie ustalonych proporcji ich wzajemnej wysokości. Składki mogą dzielić się na kategorie, a członkowie są zobowiązani uiścić jedną z nich. Tego typu praktyka ma miejsce w Europejskiej Konferencji Zarządów Poczt i Telekomunikacji oraz Międzynarodowej Unii Ochrony No­wych Odmian Roślin. Europejska Konferenq’a Zarządów Poczt i Telekomunikacji jest jedną z najliczniejszych organizacji w Europie. Ma ona na celu ulepszenie techniki i organizacji świadczonych usług. Dochody na ten cel czerpie ze składek, podzielonych na 3 kategorie. Ich relacje wynoszą 25:10:1. Z kolei celem Międzynarodowej Unii Ochrony Nowych Odmian Roślin jest stworzenie międzynarodowego
Read More