2015 Wrzesień | Finanse
logo

Archive for Wrzesień, 2015:

WYSOKOŚĆ SKŁADEK

Wysokość składek zależy od klasy, do której państwo przystąpiło. Istnieją 3 klasy: I — wpłata wynosi 5 jednostek budżetowych, II — 3 jednostki, III — 1 jednostka. Budżety niektórych organizacji międzynarodowych oprócz skła­dek są uzupełniane dodatkowymi formami dochodów budżetowych, jak opłaty za usługi czy dotacje. Opłaty za usługi pobierane są przez Europejski Urząd Patentowy. Jego naczelne zadanie polega na gromadzeniu informaq’i patentowej i technicznej, którą udostępnia rządom, organizacjom i osobom prywatnym państw członkowskich. Źródłem jego dochodów są zróżnicowane składki i opłaty za zlecone i zamówione usługi. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze
Read More


DOTACJE ZWIĘKSZAJĄ WPŁYWY

Dotacje zwiększają wpływy Międzynarodowego Komitetu Mig­racyjnego, powołanego w celu udzielania pomocy emigrantom i uchodźcom politycznym. Organizacja ta podpisała wyjątkowo wiele dokumentów o współpracy. Swoje wydatki administracyjne pokrywa ze składek członkowskich, natomiast działalność bieżąca jest finan­sowana z dobrowolnych dotacji zrzeszonych państw.Poza opłatami i dotacjami występują też wkłady, jako jedna z form dochodów budżetowych organizacji międzynarodowych. Ta­kie rozwiązanie dotyczy np. gospodarki finansowej Komisji Połu­dniowego Pacyfiku. Statutowym celem jej istnienia jest działalność na rzecz rozwoju tej części globu, finansowana ze składek i wkła­dów. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów jest
Read More


WNOSZONE SKŁADKI

Składki wnoszą państwa członkowskie, a wkłady — terytoria zależne, np. Wyspy Salomona, Nowa Kaledonia, Francuska Poline­zja, Guam i Samoa Wschodnie, oraz terytoria powiernicze, będące pod zarządem amerykańskim. Poza Stanami Zjednoczonymi, teryto­ria te należą do Wielkiej Brytanii, Francji, Nowej Zelandii i Australii (wyspa Norfolk). Szczególnym przypadkiem wyeliminowania składek w organizacji międzynarodowej jest Międzynarodowe Towarzystwo Mozeli. Po­wstało w 1957 r. w Trewirze jako kompania z ograniczoną od­powiedzialnością w rozumieniu prawa zachodnioniemieckiego i zo­stało oparte na II aneksie międzynarodowej konwencji w sprawie kanalizacji Mozeli. Towarzystwo jest finansowane z kapitału za­kładowego, w którym udział Niemiec i Franq’i wynosi po 50 min, a Luksemburga 2
Read More


DWA ODRĘBNE BUDŻETY

Organizacją mającą dwa odrębne budżety jest Europejska Or- ganizaq’a do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej — Eurocon- trol. Obydwa budżety, inwestycyjny i operacyjny, zatwierdzane są przez komisję tej organizaq’i, a przygotowywane przez komitet zarządzający. Dochody budżetu inwestycyjnego obejmują składki członkowskie i pożyczki zaciągnięte przez tę organizaq*ę, a są prze­znaczane na budowy ośrodków kierowania ruchem, ośrodków szko­leniowych i badawczych oraz na spłatę zaciągniętych pożyczek. Bardziej zróżnicowane są dochody i wydatki w budżecie operacyj­nym. Wpływy pochodzą ze składek, opłat za usługi świadczone na podstawie zawartych umów oraz opłat za usługi szkoleniowe i bada­wcze. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę
Read More