logo

Archive for Sierpień, 2015:

PRZEZNACZENIE WYDATKÓW

Wydatki są przeznaczane na utrzymanie i funkcjonowanie ośrodków kontroli i regulowanie żeglugi powietrznej, opłaty za usługi świadczone na rzecz Eurocontrol, funkcjonowanie komisji i   wynagrodzenia dla personelu.Przy omawianiu problematyki finansowej organizacji międzyna­rodowych główną uwagę skoncentrowaliśmy na ich dochodach bu­dżetowych. Jest to uzasadnione znaczeniem tych dochodów. Od nich bowiem zależy wypełnianie funkq’i merytorycznych oraz stopień skom­plikowania wyboru form dochodów i ich wariantów. Co prawda, wpływy te wynikają z przyjętych przez członków regulacji prawnych, ale w praktyce ustalenia normatywne bywają często kwestionowane. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów jest mi
Read More


WYDATKI ORGANIZACJI

Wydatki organizacji międzynarodowych charakteryzuje kilka zasadniczych cech. Przede wszystkim zwraca uwagę ich powszechny wzrost. Wiąże się to z jednej strony ze wzrostem liczby członków  i    zakresu realizowanych zadań, z drugiej zaś jest następstwem inflacji,która z różnym nasileniem występuje we wszystkich państwach  świata. Inną cechą, która zasługuje na pozytywną ocenę, jest wydatkowanie sum zgromadzonych w budżetach organizacji międzynarodowych na ściśle określone cele, sformułowane w przepisach prawnych, powołujących do życia te organizacje i regulujących ich operatywną działalność.Ze względu na wzrost wydatków wiele organizacji międzynarodowych przeżywa kryzys. W krańcowych.przypadkach pociąga on za  sobą rezygnację członków. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym.
Read More