//////

Monthly Archives: Sierpień 2015

PRZEZNACZENIE WYDATKÓW

Wydatki są przeznaczane na utrzymanie i funkcjonowanie ośrodków kontroli i regulowanie żeglugi powietrznej, opłaty za usługi świadczone na rzecz Eurocontrol, funkcjonowanie komisji i   wynagrodzenia dla personelu.Przy omawianiu problematyki finansowej organizacji międzyna­rodowych główną uwagę skoncentrowaliśmy na ich dochodach bu­dżetowych. Jest to uzasadnione znaczeniem tych dochodów. Od nich bowiem zależy wypełnianie funkq’i merytorycznych oraz stopień skom­plikowania wyboru form dochodów i ich wariantów. Co prawda, wpływy te wynikają z przyjętych przez członków regulacji prawnych, ale w praktyce ustalenia normatywne bywają często kwestionowane.

WYDATKI ORGANIZACJI

Wydatki organizacji międzynarodowych charakteryzuje kilka zasadniczych cech. Przede wszystkim zwraca uwagę ich powszechny wzrost. Wiąże się to z jednej strony ze wzrostem liczby członków  i    zakresu realizowanych zadań, z drugiej zaś jest następstwem inflacji,która z różnym nasileniem występuje we wszystkich państwach  świata. Inną cechą, która zasługuje na pozytywną ocenę, jest wydatkowanie sum zgromadzonych w budżetach organizacji międzynarodowych na ściśle określone cele, sformułowane w przepisach prawnych, powołujących do życia te organizacje i regulujących ich operatywną działalność.Ze względu na wzrost wydatków wiele organizacji międzynarodowych przeżywa kryzys. W krańcowych.przypadkach pociąga on za  sobą rezygnację członków.