logo

Archive for Lipiec, 2015:

GLOBALNY ZAKRES GOSPODARKI

Doraźne kłopoty ze zrównoważeniem  budżetów są rozwiązywane przez zaciąganie pożyczek, o ile przepisy   dopuszczają taką możliwość. Pożyczki tego typu uszczuplają przyszłe   dochody, co krępuje bieżącą działalność finansową.  Globalny zakres gospodarki pieniężnej poszczególnych organizacji międzynarodowych jest bardzo zróżnicowany pod względem roz­miarów dochodów i wydatków budżetowych. Decyduje o tym przede wszystkim działalność merytoryczna i liczba członków danej organizacji. Chociaż o finansowych problemach organizacji międzynarodowych mówi się od kilku lat, to ich sytuacja nigdy nie była tak   dramatyczna. Rzeczniczka prasowa ONZ określiła ją jako skrajną i    bez precedensu. ONZ brakowało w 1995 r. 742 min dolarów  w budżecie zwykłym i
Read More


ZALEGŁOŚĆ W OPŁATACH

Ze 185 państw członkowskich ONZ aż 107 ma zaległości w opła­tach członkowskich. Stany Zjednoczone, dotychczas główne źródło finansowania organizacji, zalegają ze składkami na kwotę 1,4 mld dolarów. Jednocześnie Kongres USA wywiera presję na rząd, aby doprowadzić do reformy systemu finansowania ONZ i zredukowa­nia amerykańskiej pomocy. Proponowane zmiany zmierzają do unie­zależnienia budżetu ONZ od składek państw członkowskich. Roz­waża się propozycję Jamesa Tobina, laureata Nagrody Nobla z dzie­dziny ekonomii, pobierania na konto ONZ 0,05% wartości wszyst­kich międzynarodowych krótkoterminowych transakcji finansowych. Mówi się także o pobieraniu „podatku” ogólnoświatowego od zużywanej energii, a także o pobieraniu niewielkiej taksy od wszyst­kich biletów lotniczych. To wszystko
Read More


BEZ OBIEKCJI

Obiekcji tych nie mieli natomiast Żydzi, co pozwoliło im pomnażać kapitał i osiągnąć silną pozyqę finansową w skali międzynarodowej. Oprocentowanie było krytykowane przez kościół katolicki. Jednakże cesarz Bizancjum, Justynian, dopuścił oprocentowanie, którego wy­sokość ustalił generalnie na 8%. Wyjątek uczynił dla kredytów związanych z żeglugą morską i — ze względu na jej większą ryzy- kowność — dopuścił maksymalny poziom oprocentowania w wyso­kości 12%. Uzasadnione to było postanowieniem, że w przypadku zatonięcia statku lub zagrabienia go przez piratów, dług nie podlegał zwrotowi. Stopniowo odstąpiono od nieodpłatnego udzielania poży­czek międzynarodowych oraz wprowadzono wymóg ich zwrotu. Nie zahamowało to bynajmniej narastania długów. Paweł JaniecWitaj!
Read More


OGROMNE KWOTY

Ogromne kwoty, jakie wpływały na rachunki w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, zmusiły banki do znalezienia sposobu ich zyskownego wykorzystania. Tymczasem wzrost inflacji spowodowa­ny szokiem naftowym spowodował, iż realne stopy oprocentowania w krajach uprzemysłowionych zmalały, a w niektórych przypadkach stały się negatywne. Równocześnie kraje importujące ropę zostały zmuszone do zaciągania pożyczek w celu sfinansowania deficytu. W międzynarodowych kołach bankowych uznano, że kraje Ameryki Łacińskiej mają dobre perspektywy rozwoju i zaczęto im udzielać zwrotnej pomocy, której źródłem były petrodolary. Większość poży­czek była udzielona w dolarach przez syndykaty banków między­narodowych. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że
Read More