logo

Archive for Czerwiec, 2015:

RUCHOMA STOPA PROCENTOWA

W operacjach tych przyjęto ruchomą stopę procentową, powiąza­ną z LIBOR (stopa oprocentowania pożyczek na londyńskim rynku międzybankowym). Banki przyjęły taką stopę dlatego, gdyż oprocen­towanie przyjętych przez nie depozytów nie było identyczne i chciały chronić swe interesy wobec wierzycieli. Tym samym kraje dłużnicze były potencjalnie narażone na wzrost ciężarów związanych z obsługą zaciągniętego długu. Innym zabezpieczeniem kredytodawców było udzielanie pożyczek podmiotom publicznym lub pożyczek gwaran­towanych przez państwo. Zarówno rządy, jak i instytucje między­narodowe pochwalały ów mechanizm wykorzystania petrodolarów. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów jest mi bardzo bliska
Read More


WZROST STÓP PROCENTOWYCH

Równocześnie gwałtownie wzrosły stopy procentowe, co było związane ze wzrostem deficytu budżetowego Stanów Zjednoczonych. Pomiędzy połową 1978 r. a połową 1981 r. – zwiększyły się one z 9,5% do 16,6%. Tak wysoki wzrost stóp procentowych przyczynił się z kolei do zaostrzenia recesji w latach 1981-1983. Z kolei recesja wywarła niszczący skutek w krajach rozwijających się, ponieważ zmniejszyła zapotrzebowanie na importowane przez nie towary, a ponadto spadł poziom cen za nie uzyskiwanych. Zmusiło to kraje rozwijające się do protekcjonistycznego ograniczenia importu z kra- | jów uprzemysłowionych.  Wysokie stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych oraz za­dłużanie się miały dwa dalsze następstwa. Paweł JaniecWitaj!
Read More


SKŁONNOŚĆ BANKIERÓW

Bankierzy byli coraz mniej skłonni pożyczać krajom rozwijającym się, ponieważ korzystniej ! było lokować pieniądze w Stanach Zjednoczonych. Ponadto wysokie stopy spowodowały wzrost wartości dolara, a tym samym wzrost realnej wartości zadłużenia zaciągniętego w amerykańskiej walucie. W rezultacie większość dłużników, szczególnie z krajów latynoame­rykańskich, odnotowała w 1982 r. rekordowe zadłużenie, gigantycz­ne ciężary obsługi tego długu oraz malejące możliwości wzrostu własnych dochodów przede wszystkim z eksportu. Okazało się, iż przeważającą część pożyczek dłużnicy wykorzystali na finansowanie nieefektywnych przedsiębiorstw państwowych oraz wzrost wydatków konsumpcyjnych. Nie ulega wątpliwości, że niezależnie od uwarun­kowań zewnętrznych kryzys zadłużeniowy został spowodowany rów­nież błędami w wewnętrznej polityce gospodarczej.
Read More