//////

Monthly Archives: Kwiecień 2015

OGROMNE RATY POŻYCZEK

Wszystko to przyczyniło się do powstania wielkiego deficytu. Ten stan rzeczy wytworzył przekonanie, że walu­ta meksykańska będzie zdewaluowana. Zagrożenie to spowodowało ogromny odpływ kapitału i spadek rezerw walutowych banku cent­ralnego — Banco de Mexico. W rezultacie peso zdewaluowano w lu­tym 1982 r., ale rząd nie wprowadził jednocześnie redukcji deficytu finansowego i ograniczeń monetarnych. Dewaluacja wzmogła więc inflację. W efekcie bankierzy zagraniczni stracili zaufanie do po­czynań gospodarczych rządu i zaprzestali udzielać mu pomocy. Tymczasem Meksyk miał do spłaty ogromne raty pożyczek, a wpływy z eksportu gwałtownie zmalały. Spowodowało to nacisk na peso i gwałtowne topnienie rezerw Banco de Mexico.

BANKRUCTWO JEDNEGO Z DŁUŻNIKÓW

Kraj wprowadził moratorium i ogłosił, że podejmie spłatę długu na nowych, dogodniejszych warunkach, które miały być uzgodnione z kredytodawcami. Meksyk zażądał przełożenia spłat i udzielenia mu pomocy oraz zwrócił się o wsparcie do MFW, obiecując w zamian realizację planu naprawczego, jaki zaleci fundusz. Efektem morato­rium ogłoszonego przez Meksyk było uświadomienie sobie przez banki międzynarodowe, że podobne problemy wystąpią i w innych krajach. Stało się już jasne, że bankructwo jednego z tych dłużników może pociągnąć za sobą bankructwo innych, a nawet upadek systemu bankowego w krajach rozwijających się.

ZAINTERESOWANIE PAŃSTWA

Nic więc dziwnego, że am zainteresowane państwa, ani władze państw uprzemysłowionych me chciały podobnego rozwoju wypadków. Oczywiste stały się też błędy popełnione przez wierzycielskie banki:  nie doceniły stopnia ryzyka niewypłacalności dłużników,nie wykorzystały wszelkich potrzebnych informacji, aby prze­widzieć m.in. wpływ, recesji i wzrost stóp procentowych na sytuacjępłatniczą kredytobiorców, pożyczały pieniądze organom publicznym, a me osobom fizy­cznym, ufając, że daje to rękojmię wywiązania się ze zobowiązań umownych. Mimo iż na drodze prawnej trudno zmusić państwo do zwrotu zaciągniętych pożyczek, to w rzeczywistości żaden z dłużników me odciął się jednostronnie od ciążących na nim zobowiązań.