logo

Archive for Kwiecień, 2015:

OGROMNE RATY POŻYCZEK

Wszystko to przyczyniło się do powstania wielkiego deficytu. Ten stan rzeczy wytworzył przekonanie, że walu­ta meksykańska będzie zdewaluowana. Zagrożenie to spowodowało ogromny odpływ kapitału i spadek rezerw walutowych banku cent­ralnego — Banco de Mexico. W rezultacie peso zdewaluowano w lu­tym 1982 r., ale rząd nie wprowadził jednocześnie redukcji deficytu finansowego i ograniczeń monetarnych. Dewaluacja wzmogła więc inflację. W efekcie bankierzy zagraniczni stracili zaufanie do po­czynań gospodarczych rządu i zaprzestali udzielać mu pomocy. Tymczasem Meksyk miał do spłaty ogromne raty pożyczek, a wpływy z eksportu gwałtownie zmalały. Spowodowało to nacisk na peso i gwałtowne topnienie rezerw Banco de Mexico. Paweł JaniecWitaj!
Read More


BANKRUCTWO JEDNEGO Z DŁUŻNIKÓW

Kraj wprowadził moratorium i ogłosił, że podejmie spłatę długu na nowych, dogodniejszych warunkach, które miały być uzgodnione z kredytodawcami. Meksyk zażądał przełożenia spłat i udzielenia mu pomocy oraz zwrócił się o wsparcie do MFW, obiecując w zamian realizację planu naprawczego, jaki zaleci fundusz. Efektem morato­rium ogłoszonego przez Meksyk było uświadomienie sobie przez banki międzynarodowe, że podobne problemy wystąpią i w innych krajach. Stało się już jasne, że bankructwo jednego z tych dłużników może pociągnąć za sobą bankructwo innych, a nawet upadek systemu bankowego w krajach rozwijających się. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze
Read More


ZAINTERESOWANIE PAŃSTWA

Nic więc dziwnego, że am zainteresowane państwa, ani władze państw uprzemysłowionych me chciały podobnego rozwoju wypadków. Oczywiste stały się też błędy popełnione przez wierzycielskie banki:  nie doceniły stopnia ryzyka niewypłacalności dłużników,nie wykorzystały wszelkich potrzebnych informacji, aby prze­widzieć m.in. wpływ, recesji i wzrost stóp procentowych na sytuacjępłatniczą kredytobiorców, pożyczały pieniądze organom publicznym, a me osobom fizy­cznym, ufając, że daje to rękojmię wywiązania się ze zobowiązań umownych. Mimo iż na drodze prawnej trudno zmusić państwo do zwrotu zaciągniętych pożyczek, to w rzeczywistości żaden z dłużników me odciął się jednostronnie od ciążących na nim zobowiązań. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga
Read More