2015 Marzec | Finanse
logo

Archive for Marzec, 2015:

OBIEKTYWNE UWARUNKOWANIA

Wynika to częściowo z obiektywnych uwarunkowań. Państwo, które zrezyg­nowałoby jednostronnie ze zwrotu zaciągniętego długu, nie mogłoby liczyć na jakąkolwiek zwrotną pomoc międzynarodową. Państwa, które pożyczały uprzednio nie są skłonne tracić dalszych środków, pozostałe nie chcą narażać się na ryzyko finansowe. Poszkodowani pożyczkodawcy mogą wywrzeć presję na międzynarodowe instytucje finansowe, których są członkami, aby nie udzielały nierzetelnym kredytobiorcom dalszej pomocy. Chodzi tu przede wszystkim o    MFW i Bank Światowy. Odcięcie od zewnętrznej pomocy finan­sowej miałoby z kolei negatywny wpływ na tempo wzrostu gospo­darczego. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka
Read More


REZYGNACJA ZE SPŁATY DŁUGÓW

Rezygnacja ze spłaty długów wywołałaby działania protekcjonis­tyczne w handlu, które z kolei zmniejszyłyby dochody z obrotów międzynarodowych. Mogłoby się zdarzyć, iż towary dłużnika byłyby konfiskowane za granicą. Nie mógłby on liczyć na jakiekolwiek kredyty importowe. Ograniczenie eksportu musiałoby spowodować ograniczenie produkcji i potencjalny wzrost bezrobocia. Państwo- -dłużnik nie może być pozwane do sądu. Natomiast wierzyciele mogą zablokować jego aktywa zagraniczne lub ubiegać się o ich częściowe lub całkowite przejęcie. Nie jest to wyłącznie teoretyczna możliwość, ponieważ wiele krajów rozwijających się przechowuje swoje rezerwy złota i walut wymienialnych w bankach centralnych państw uprzemysłowionych. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym.
Read More


POZYCJA DŁUŻNIKA

Pozycję dłużnika wobec wierzyciela osłabia jeszcze jeden fakt. Decyzja o całkowitej niewypłacalności musiałaby być podjęta in­dywidualnie. Dotychczas nie powstało stowarzyszenie dłużników. Tymczasem istnieją i aktywnie działają dwie organizaqe wierzycieli, zrzeszonych w Klubie Londyńskim i Klubie Paryskim. Klub Londyński jest nieformalnym stowarzyszeniem banków wierzycielskich różnych państw, utworzonym w celu restrukturyzaqi udzielonych kredytów nie gwarantowanych w sytuacji, kiedy dłuż­nicy zagraniczni nie są w stanie sprostać umownym zobowiązaniom płatniczym. Kredytami nie gwarantowanymi są te, których nie ubez­pieczono w specjalnych instytucjach rządowych. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów jest mi bardzo
Read More


PRZYCZYNA KRYZYSÓW PŁATNICZYCH

Przyczyną kryzysów płatniczych jest przede wszystkim błędna polityka ekonomiczna rządów. Negocjacje prowadzi klub z upełno­mocnionymi przedstawicielami rządów i to nawet wówczas, gdy z kredytów korzystają prywatni beneficjanci, jak przedsiębiorstwa czy banki. Klub Londyński zrzesza kilkaset banków, których przed­stawiciele spotkali się po raz pierwszy w Londynie. Spotkania odbywają się w różnych miejscach, z reguły w międzynarodowych centrach finansowych. Struktura organizacyjna klubu opiera się na grupach narodowych, a te wybierają swoich liderów. Ci z kolei wybierają komitet doradczy, który prowadzi negocjacje, i komitet ekonomiczny dokonujący analizy sytuacji i polityki gospodarczej dłużników. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego,
Read More