logo

Archive for Luty, 2015:

KLUB Z ZADŁUŻONYMI PAŃSTWAMI

W momencie porozumienia restrukturyzacyjnego banki wybierają spośród siebie agenta płatniczego, za którego pośrednict­wem dokonuje się rozliczeń. Klub z zadłużonymi państwami uzgadnia przede wszystkim dłuż­sze terminy spłat i niższy poziom odsetek. Od kilku lat prze­prowadza on konwersję zadłużenia na udziały w przedsiębiorstwach oraz dokonuje redukcji zadłużenia. W pracach tego gremium nie uczestniczą przedstawiciele rządów ani międzynarodowych instytucji finansowych. Klub Londyński działa niezależnie, jednak w praktyce istnieje pośrednia koordynacja pomiędzy jego poczynaniami a po­czynaniami Klubu Paryskiego. Dzieje się tak dlatego, że z reguły restrukturyzacja zadłużenia gwarantowanego i nie gwarantowanego przeprowadzana jest równocześnie. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę
Read More


KLUB PARYSKI

Klub Paryski funkcjonuje na warunkach zbliżonych do Klubu Londyńskiego. Został utworzony w celu przeprowadzenia restruk­turyzacji gwarantowanych zobowiązań kredytowych zadłużonych państw, które nie są w stanie spłacać długów w ustalonych ter­minach. Ponieważ klub zajmuje się wyłącznie zadłużeniem gwaran­towanym, to w jego posiedzeniach uczestniczą przedstawiciele in- stytucji rządowych krajów wierzycielskich oraz upełnomocnieni, rzą­dowi negoq’atorzy państw-dłużników. Członkowie klubu spotykają się tylko w Paryżu, przewodniczy mu zawsze przedstawiciel Francji, a obsługę sekretariatu sprawują pracownicy francuskiego Ministerst­wa Skarbu. Wydarzeniem, które zadecydowało o utworzeniu klubu w 1956 r., była konieczność restrukturyzacji zadłużenia Argentyny. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od
Read More


DZIAŁALNOŚĆ KLUBU

Działalność klubu przyczyniła się do przeprowadzenia restruk­turyzacji długów kilkudziesięciu krajów, a jej zakres się zmienił. O  ile jeszcze w połowie lat 80. kraje wierzycielskie nie zgadzały się na obniżanie odsetek i redukcje zadłużenia, o tyle kilka lat później zmieniły zdanie. Członkowie Klubu Paryskiego zdecydowali się w końcu lat 80. uwzględnić realia i zezwolić najpierw na obniżenie poziomu odsetek, a następnie na redukcję długów. Na skutek znaczących operacji redukcji długów kryzys zadłużeniowy państw o średnim i niskim poziomie dochodów praktycznie roz­wiązano, m.in. dzięki elastycznej postawie wierzycieli skupionych w Klubie Londyńskim i Klubie Paryskim. Przyciągnęło to inwestycje kapitałowe do krajów rozwijających się. Paweł
Read More


ZADŁUŻENIE KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ

W roku 1993 wartość za­inwestowanego tam prywatnego kapitału wyniosła 159 mld dolarów, co nastąpiło głównie dzięki wzrostowi inwestycji portfelowych, bezpośrednich i emisji obligacji. Natomiast oficjalna pomoc finansowa i kredyty rządowe stanowiły w tym samym roku 1/3 kapitałów napływających do krajów rozwijających się. Przewiduje się, że w następnych latach inwestycje portfelowe zmaleją, natomiast wzrośnie wartość inwestycji bezpośrednich. Nato­miast pożyczki banków komercyjnych będą rosły w dotychczasowym tempie, za to wartość nowych pożyczek rządowych wzrośnie nie­znacznie. Całkowite zadłużenie zagraniczne wszystkich krajów roz­wijających się wzrasta od 1992 r. o około 7% rocznie. Strumienie zadłużenia netto osiągnęły w 1993 r. 105 mld dolarów. Paweł JaniecWitaj!
Read More