logo

Archive for Listopad, 2014:

WPŁYW REDUKCJI ZADŁUŻENIA

Wpływ redukcji zadłużenia na rozwój gospodarczy danego kraju zależy od kondycji dłużnika. Fiskalne skutki redukcji obejmują mniejszy nacisk rządu na pozyskiwanie funduszy w kraju i zmniej­szenie stóp procentowych długu krajowego. Bardzo ważna jest rów­nież wiarygodność kredytowa dłużnika i bardziej atrakcyjne warunki inwestowania, co sprzyja napływowi kapitału zagranicznego. Reduk­cja zadłużenia uwzględnia m.in. nominalną skalę redukcji w momen­cie podpisania porozumienia, nowe pożyczki, oszczędności z tytułu stosowania przez państwa wierzycielskie niższych stóp procentowych dla obsługi części długu. Biorąc to pod uwagę, wyliczono, że z łącznej sumy 70,6 mld dolarów zadłużenia wobec Klubu Londyńs­kiego,- które było przedmiotem kolejnych 12 umów, efektywna redu­kcja wahała się
Read More


DAROWANIE DŁUGÓW

W sumie darowano ponad 1/3 zadłużenia tych krajów, z opcją na 7,9 mld dolarów nowych pożyczek, przeznaczonych na wykup długu za gotówkę (tzw. buy back) i kupno zabezpieczeń dla obligacji. Uwzględniając to dodatkowe finansowanie, zadłużonym państwom zredukowano zagraniczne zadłużenie o około 63 mld dolarów, przy czym wyliczenia mówią tylko o skali redukcji, nie biorąc pod uwagę kosztów jej osiągnięcia. Odbywa się również restrukturyzacja długów poza umowami Brady’ego. I tak, 30 lipca 1993 r. Rosja podpisała umowę, zgodnie z którą podstawowa kwota jej długu będzie zrestrukturyzowana za pomocą 15-letnich obligacji o 5-letniej karencji. Umowa ta obej­mowała również większość zaległości z tytułu
Read More