logo

Archive for Październik, 2014:

INTEGRALNA CZĘŚĆ

Ponieważ jednak Rosja nie spełniła tego warunku, umowa nie weszła w życie.W maju 1989 r. Gabon zrestrukturyzował swoje zadłużenie wobec banków komercyjnych. Wynosiło ono 166 min dolarów kapitału i 21 min dolarów odsetek. Podstawowa kwota miała być spłacona w ciągu 10 lat z 2,5-letnią karencją. Od roku 1989 dzięki pomocy finansowej Międzynarodowej Agencji Rozwoju zredukowano 7 pańs­twom o niskim dochodzie 815 min dolarów zadłużenia. Porozumie­nia zawarto z Sao Tome, Principe i Zambią, a przygotowywane są z: Albanią, Etiopią, Gwineą, Mauretanią, Senegalem i Tanzanią. Integralną częścią zarządzania długiem i strategii negocjacji stała się operacja zamiany długu na udziały. Obejmuje ona zamianę
Read More


ZAMIANA DŁUGÓW

Zamiana długów na udziały miała również miejsce na Filipinach, w Ekwadorze (1986 r.), Wenezueli i Jamajce (1987 r.), Nigerii (1988 r.). Konwersja długów w latach 1985-1993 polegała głównie na ich zamianie na udziały w przedsiębiorstwach (około 40%). Stosowano również zamianę długu na finansowanie rozwoju. Opera­cje te służyć mają rozwojowi szkolnictwa, ochrony zdrowia i ochro­ny środowiska, a finansują je międzynarodowe organizacje poza­rządowe. Stosowano je wobec krajów o niższym dochodzie.  Wtórny rynek długów krajów rozwijających się jest zdominowany przez obligacje Brady’ego. Kapitalizacja rynku tych obligacji wzrosła z niespełna 50 mld dolarów w 1990 r. do prawie 100 mld w połowie 1994 r.
Read More


OGROMNE ZMIANY POLITYCZNE

W czerwcu 1994 r. przeciętna rentowność obligacji Brady’ego wynosiła 16,4%, czyli 900 punktów bazowych powyżej amerykańs­kich obligacji skarbowych o tym samym okresie wykupu. Stąd występuje duże zainteresowanie inwestorów, a głównie amerykańs­kich inwestorów instytucjonalnych. Poprawiła się płynność na rynku tych obligacji. Obroty nimi w 1993 r. wzrosły przeszło dwu­krotnie w porównaniu z rokiem poprzednim. Dzięki zwiększonej płynności do 25 punktów bazowych zmniejszyły się marże pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży. Najwięksi emitenci tych obligacji to Meksyk i Argentyna. Kraje te dominują również na rynku euroob- ligacji krajów rozwijających się, głównie Ameryki Łacińskiej. Przełom lat 80. i 90, przyniósł ogromne zmiany polityczne
Read More