logo

Archive for Wrzesień, 2014:

POWSTAŁE PROBLEMY

Powstał m.in. problem spłaty ich zagranicz­nych zobowiązań finansowych. Z byłego ZSRR wyodrębniło się 16 państw i zagraniczni wierzyciele początkowo dopominali się, aby każde z nich spłaciło swoją część długu. Jednakże kiedy okazało się, że tylko Federacja Rosyjska spłaca swoje należności, zawarto poro­zumienie, na mocy którego przyznano jej wszystkie – zagraniczne aktywa byłego ZSRR w zamian za przyjęcie odpowiedzialności finansowej za całość długów. Prostszy był podział w wypadku Czech i Słowacji. Ich zobowiązania finansowe zostały podzielone w stosun­ku 2:1, zaś należności’ wobec MFW podzielono tak, jak nowe udziały tych krajów w funduszu, tzn. w stosunku 2,29:1. Po roz­padzie Jugosławii ustalono pewne
Read More


PRZYJĘTA ZASADA

Przyjęto zasadę, że Chorwacja, Słowe­nia i Macedonia będą spłacać część długów, odpowiadającą po­działowi b. Jugosławii w MFW (odpowiednio 28,5%; 16,4%; 5,4%). W końcu 1991 r. Klub Paryski przedstawił zasady restrukturyza­cji zadłużenia krajów najbiedniejszych. Przewidują one 50% redukcję długu wraz z odsetkami, czyli według zaktualizowanej wartości netto. Kraje, które nie będą w stanie regulować pozostałej kwoty zobowiązań, uzyskały możliwość rozłożenia spłaty długu na 25 lat z 16-letnią karencją. Do września 1994 r. skorzystały z nowych dogodnych warunków restrukturyzacji 23 państwa. W roku 1994 Klub Paryski podpisał porozumienia z Kamerunem, Republiką Środ­kowoafrykańską, Wybrzeżem Kości Słoniowej, Nigrem, Senegalem i Sierra Leone.   Paweł
Read More