logo

Archive for Sierpień, 2014:

ODRĘBNY PROBLEM

Podpisana z Bułgarią umowa przewiduje redukcję kapitału i odsetek, zaś spłaty mają następować przez 9 lat z 6-letnią karencją. Porozumienie podpisane 4 czerwca 1994 r. z Federacją Rosyjską dotyczy całości długu zaciągniętego przed 1991 r. Rosja uzyskała następujące warunki: spłaty przez 15 lat z 3-letnią karencją na długi sprzed 1991 r. i 10 lat spłat z 2-letnią karencją na długi z 1991 r.Odrębnym problemem są wierzytelności b. ZSRR wobec krajów rozwijających się. Nie ma wiarygodnych informacji na ten temat m.in. dlatego, że zobowiązania są przeliczane według kursu radziec­kiego Gosbanku z 25 grudnia 1991 r. (1 dolar=0,5571 rubla). Stosując to przeliczenie,
Read More


ZAKWESTIONOWANE PRZEZ DŁUŻNIKÓW

Dłużnicy zakwestionowali prawo Rosji do ich zobowiązań wobec b. ZSRR. Nie rozstrzygnięta jest nadal metoda wyceniania tych dłu­gów. W latach 1989-1993 Rosja podpisała porozumienia o „rolowa­niu” (czyli zamienianiu na nowe) długów Algierii, Angoli, Etiopii, Gwinei, Indii, Jordanii, Madagaskaru, Mozambiku i Tanzanii, które wydłużyły okres spłaty i obniżyły stopy procentowe. Obecne płatno­ści krajów rozwijających się wobec Federacji Rosyjskiej są znacząco mniejsze niż wartość zobowiązań. W roku 1994 rosyjskie ministerst­wo współpracy gospodarczej z zagranicą opracowało dla dłużników system zamiany długów na eksport i drogą przetargów wybrało zakupy importowe z 6 krajów. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego,
Read More