logo

Archive for Czerwiec, 2014:

ZACHODNI PRZEMYSŁ

Zachodni przemysł był zainte­resowany nowymi rynkami zbytu, a eksport jego wyrobów był z jednej strony ułatwiony dzięki kredytom udzielanym’, państwom byłej RWPG przez banki i rządy, a z drugiej dzięki systemom dotacji lub gwarancji powodujących przejęcie ryzyka związanego z eksportem przez poszczególne rządy. Kraje Europy Środko­wo-Wschodniej cieszyły się zawsze opinią solidnych dłużników. W ich zadłużeniu największą rolę odgrywały pożyczki w bankach komercyjnych. Według szacunków Societe de Banque Suisse w koń­cu 1979 r. wysokość tych pożyczek wynosiła ponad 40 mld dolarów. Eksperci zachodni szacowali globalne zadłużenie państw komunis­tycznych w końcu 1979 r. na około 65 mld dolarów. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł
Read More


DOMINACJA NA ZACHODZIE

W styczniu 1981 r. była zadłużona na 1,5 mld dolarów, a bilans za rok poprzedni zamknęła stratami w wysokości 225,3 min dolarów przy obrotach 3132 min. Zadłużenie firmy nie miało żadnego zabezpieczenia. Upa­dek firmy Massey Ferguson groziłby wstrząsami w wielu gałęziach gospodarki w różnych krajach świata. W tej sytuacji zakup licencji przyczynił się do polepszenia kondycji firmy, a pogłębienia trudności gospodarczych Polski.Od początku 1981 r. dominowała na Zachodzie opinia, że Polska musi podjąć negoqacje na temat spłat zadłużenia zagranicznego. Po wstępnych negocjacjach przedstawiciele 23 banków wierzycielskich zebrali się 30 kwietnia 1981 r. w Londynie, aby szukać formuły odroczenia płatności 3,1
Read More


PODJĘCIE NEGOCJACJI

Również w kwietniu 1981 r. strona polska podjęła negoqacje z Klubem Paryskim. Pierwsze porozumienie paryskie zawarto 27 kwietnia 1981 r. Na mocy zawartych w nim ustaleń przesunięto terminy spłaty 2,5 mld dolarów zadłużenia gwarantowanego przez państwa zachodnie na następujących zasadach:  1)   spłaty 90% wszystkich zachodnich kredytów udzielonych Pol­sce, których termin spłaty przypadał między 1 maja 1981 r. a 31 grudnia 1981 r., zostały przesunięte, przy czym dotyczyło to pod­stawy zadłużenia i odsetek,2)   Zachód udzielił 4-letniej karencji i wstrzymał się na ten okres z żądaniem spłaty zadłużenia,3)   spłata miała rozpocząć się w 1986 r. i potrwać 4 lata, 4)   pozostałe 10%
Read More