logo

Archive for Maj, 2014:

SUMA DO SPŁATY

Suma 2,5 mld dolarów, której termin spłaty przesunięto, stanowi­ła zadłużenie wobec 15 zachodnich wierzycieli państwowych. Poza tym jednak w 1981 r. pozostawało do spłaty 1,9 mld dolarów. W połowie maja 1981 r. odbyło się we Frankfurcie posiedzenie zespołu roboczego 19 banków. Zaproponowano postawienie Polsce ostrzejszych warunków. Propozycja obejmowała oprócz papierów 0    zmiennym oprocentowaniu i innych walorów obiegowych, pozo­stających w rękach korporacji będących wierzycielami Polski, także tzw. weksle gwarancyjne. W kołach bankowych twierdzono, że jedna z klauzul protokołu z posiedzenia we Frankfurcie przewidywała objęcie przesunięciem terminów także spłaty pożyczek udzielonych na realizację określonych inwestyqi. Banki amerykańskie, City Corp. Paweł JaniecWitaj! Jestem
Read More


PRIORYTET DLA KREDYTÓW INWESTYCYJNYCH

Chase Manhattan Ltd. zaprotestowały, uważając, że kredytom inwestycyjnym należy się priorytet. Chodziło tu m.in. o 250 min dolarów pożyczki udzielonej przez Chase Manhattan Ltd. na inwes­tycje w przemyśle miedziowym. Dresdener Bank, który organizował frankfurckie spotkanie, wysłał opracowany protokół ustaleń 19 ban­ków do pozostałych spośród 460 wierzycieli. Bankierzy zachodni ujawnili, że protokół obejmował klauzulę o „sile wyższej”, przewidu­jącą unieważnienie porozumienia w wypadku interwencji zewnętrznej w Polsce. Coraz częściej zaczęły się też pojawiać opracowania analityczne, doszukujące się źródeł tak ogromnego zadłużenia Polski.   Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów
Read More


ZADŁUŻENIE POLSKI

W „The Economist” z lutego 1981 r. stwierdzono, że zadłużenie Polski rosło przez wiele lat, ponieważ banki zachodnie dysponowały pieniędzmi, a rząd polski chciał w latach 70. jednocześnie roz­budować przemysł i importem dóbr konsumpcyjnych uspokoić spo­łeczeństwo. Dług zamierzano spłacić wpływami z eksportu, a import finansować krótkoterminowymi pożyczkami bankowymi. Wśród analitycznych komentarzy na temat polskiego zadłużenia zagranicz­nego szczególną popularność zdobył raport prof. Richarda Portesa z uniwersytetu londyńskiego. Uznał on, że „przyparta do muru” Polska mogłaby ogłosić moratorium dotyczące podstawowego za­dłużenia i oprocentowania, co naraziłoby wiele banków i między­narodowy system finansowy na bardzo poważne napięcia. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem
Read More