logo

Archive for Luty, 2014:

SKŁONNOŚCI KREDYTOBIORCÓW

Tymczasem nie widać było skłon­ności potencjalnych kredytodawców do udzielania nam takich kredy­tów w potrzebnej wysokości. Ich otrzymanie oznaczałoby pośrednio refinansowanie, odsetek, chociaż niekoniecznie przez tych samych wierzycieli. Alternatywą była konieczność drastycznego zredukowa­nia polskiego importu, co byłoby niezwykle; ciężkim ciosem dla naszej gospodarki. Tylko niektóre kraje wierzycielskie okazały skłon­ność do udzielania nam nowych kredytów, chociaż jedynie na zakup określonych towarów, jak zboża, pasze, żywność i inne artykuły rynkowe oraz niektóre półfabrykaty. Te kredyty posłużyć miały do pokrycia ujemnego salda bilansu handlowego na 1981 r., przy czym odsetki trzeba było płacić na bieżąco.   Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym.
Read More


DOTYCHCZASOWE NEGOCJACJE

Po czwarte, w dotychczasowych negocjacjach nie było w ogóle mowy o możliwości obniżenia odsetek od istniejącego długu lub zastosowania ulgowych odsetek od kredytów refinansowych, prze­znaczonych na pokrycie przypadających wówczas płatności. W prze­szłości konwersje zadłużenia zagranicznego różnych państw obej­mowały zazwyczaj i ten zabieg. Podobno rządy i banki krajów wierzycielskich stały na stanowisku, że obniżenie wysokości odsetek było możliwe, kiedy pożyczki były zaciągane według wyższej stopy procentowej, która potem obniżyła się. Ich zdaniem sytuacja w 1982 r. była odwrotna i wobec tego niemożliwe było obniżenie wysokości odsetek lub zastosowanie przy refinansowaniu odsetek niższych od obowiązującej stopy procentowej. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec
Read More


INTERESY ZACHODU

Jakie są w tej sytuacji interesy Zachodu? Wydaje się, że istotne jest, w jakim stopniu państwa zachodnie mogą i chcą pomóc państwu, które stara się przełamać sztywność gospodarczych struk­tur i- zerwać z wieloma ortodoksyjnymi kanonami. Ten aspekt sprawy musi mieć znaczenie szczególnie w odniesieniu do kredytów gwarantowanych przez zachodnie rządy. Natomiast w odniesieniu do kredytów udzielonych przez banki komercyjne i dostawców (co stanowi 3/4 zadłużenia Polski) nadrzędne są interesy handlowe. W latach 80. sprawy polskiego zadłużenia były wielokrotnie przedmiotem negocjacji z Klubem Paryskim. Pierwsza umowa parys­ka, dotycząca refinansowania wierzytelności Polski wobec 15 naj­ważniejszych wierzycieli, została wstrzymana we wrześniu 1982 r.
Read More