logo

Archive for Listopad, 2013:

CZĘŚĆ ŚRODKÓW NA WYKUP

Niewykluczone, że część środków na wykup długu za gotówkę Polska znalazłaby w kredytach Banku Świato­wego.Nadal istniała spora rozbieżność między bankami komercyjnymi a Polską, co do zakresu ewentualnej redukcji. Obie strony mówiły o  50%. Według banków redukcja objęłaby tylko kredyt długoter­minowy, podstawowy, natomiast Polska dążyła do tego, aby reduk- q’a dotyczyła wszystkiego, a więc także odsetek i kredytu rewolwin­gowego. Różnica bazy odliczania daje efekt płatniczy rzędu 2 mld dolarów. W przypadku wyboru wersji banków. Polska musiałaby zapłacić blisko 8 mld dolarów, według swojej — 6 mld.   Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze
Read More


BARDZO DUŻE ZNACZENIE

Bardzo duże znaczenie dla obsługi naszych zagranicznych długów ma porozumienie podpisane z MFW w dniu 8 marca 1993 r., przyznające Polsce 655 min dolarów kredytu, z czego 1/4 na obsługę zadłużenia. Rada MFW zadecydowała, że jeżeli Polska podpisze porozumienie z Klubem Londyńskim, to kredyty z MFW mogą zostać zwiększone. Zastrzegła ona jednak, że porozumienie z ban­kami musi być zgodne z zasadami programu gospodarczego uzgod­nionego z MFW. Ponadto wydatki na cele socjalne w Polsce muszą zostać utrzymane w stałej proporq*i do dochodu narodowego. Rada MFW podkreśliła też konieczność szybkiej prywatyzacji przedsię­biorstw państwowych. Jej zdaniem powinny zostać zniesione ograni­czenia w transferowaniu zysków
Read More


ZOBOWIĄZANIE Z POLSKĄ

Rada potwierdziła zobowiązanie Polski do przyjęcia długofalowej strategii stopniowego znoszenia barier impor­towych.Poprzednie porozumienie z MFW zostało zawieszone jesienią 1991 r., kiedy Polska przekroczyła uzgodnione z nim wysokości deficytu budżetowego i inflaq’i. Nowe porozumienie stało się moż­liwe po przyjęciu przez parlament budżetu, przewidującego zmniej­szenie . deficytu . budżetowego do 5% produktu krajowego brutto. Uzgodnienia z MFW otworzyły Polsce drogę do najpoważniejszych renegocjacji z klubami. Odpowiednie decyzje zostały podjęte w koń­cu 1994 r. i pierwszej połowie 1995 r. Przełomowym momentem w regulacji sprawy naszego zadłużenia zagranicznego było podpisanie 21 kwietnia 1991 r. przez rząd polski z przedstawicielami 17 państw wierzycielskich (Klub Paryski)
Read More