logo

Archive for Październik, 2013:

UMOWY BILATERALNE

Umowy bilateralne zaczęto podpisywać w 1991 r., większość zawarto i     w roku następnym, a ostatnią (z Hiszpanią), w lipcu 1993 r. Przyczyną trudności w osiągnięciu porozumienia były m.in. kłopoty  z ustaleniem faktycznego stanu należności.Państwa wierzycielskie uzależniły swą zgodę na redukcję zadłużenia od spełnienia następujących warunków: realizacji programustabilizacji gospodarki i przekształceń strukturalnych, terminowego wywiązywania się z płatności wobec Klubu Paryskiego, ustalenia    warunków obsługi zadłużenia wobec innych wierzycieli na porów­nywalnych zasadach. Opóźnienia w terminowym wywiązywaniu się ;   z płatności formalnie mogą spowodować zawieszenie realizacji całe­go porozumienia. Zerwanie nie następuje jednak automatycznie po zaprzestaniu płatności, przy mniejszych opóźnieniach płaci się tylko karne
Read More


POROZUMIENIE Z KLUBEM PARYSKIM

Porozumienie z Klubem Paryskim dostosowało har­monogram spłat do przewidywanych zdolności płatniczych Polski. W pierwszych 3 latach ograniczono spłaty odsetek do 20% ich wielkości i przyznano karencję na spłatę kapitału. Najwyższe spłaty na rzecz Klubu Paryskiego przewidziano na lata 2002-2008. Ter­miny płatności odsetek określają umowy bilateralne kwartalne i półroczne.W kwietniu 1994 r., po spełnieniu przez Polskę warunków określonych w porozumieniu z Klubem Paryskim, wierzyciele zgodzili się na przystąpienie do drugiego etapu redukcji. Wówczas na­stąpiło zróżnicowanie płatności zależnie od opcji wybranej przez poszczególne kraje wierzycielskie. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało.
Read More