logo

Archive for Wrzesień, 2013:

LICZNE PROPOZYCJE

Dość liczne są natomiast propozycje konwersji części zobowiązań wobec Klubu Paryskiego na zasadach komercyjnych. W tym przypa­dku należność wobec wierzyciela może zostać wykupiona przez zagranicznego inwestora, a wykupiony dług wymieniony na udziały kapitałowe w przedsiębiorstwach będących własnością Skarbu Państ­wa lub na polską walutę z budżetu państwa. Stosowanie konwersji może poprawić polski bilans płatniczy w przyszłości, gdy zapadać będą terminy płatności rat kapitałowych, wówczas część kapitału zostaje spłacona przed terminem w walucie krajowej z dyskontem.Dopiero w końcu 1994 r. została uregulowana sprawa spłat naszych zobowiązań wobec zachodnich banków komercyjnych sku­pionych w Klubie Londyńskim. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym.
Read More


JEDNORAZOWA OPERACJA

W ramach jednorazowej operacji (27 października 1994 r.) nastąpiło wykupienie części długu i wymiana starego na nowy (tzw. Brady Bonds). Kwota wyjściowa zadłużenia, które w tym dniu wynosiło 14,292 mld dolarów, pomniejszona o  umorzone zaległe odsetki, w sumie 782 min dolarów, i powięk­szona o 19 min dolarów (kwota wynikająca z przeliczenia wszystkich należności na dolary i wliczenia pewnych nie uzgodnionych należno­ści) została pomniejszona o 3,254 mld dolarów w wyniku wykupu części długu i o 2,43 mld dolarów z tytułu umorzenia należności w ramach zamiany kolejnej części długu na obligacje z dyskontem (wymieniono 5,4 mld dolarów poprzedniego długu na: 2,97 mld
Read More


OSTATECZNE ROZLICZENIE

Ostateczne rozliczenie wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy dwoma państwami miało być zakończone w listopadzie 1995 r. Zobowiązania budżetu państwa z tytułu zadłużenia zagranicznego wyniosły pod koniec 1994 r. aż 694 139,3 mld złotych, co stanowiło 65,5% długu publicznego. Suma ta powstała z przeliczenia należno­ści w walutach wymienialnych i rublach transferowych na złote według kursów z 30 grudnia 1994 r. Była ona o 1,6% mniejsza niż w roku poprzednim dzięki wdrażaniu porozumień z Klubem Parys­kim i Klubem Londyńskim. Z początkiem października 1995 r. Polska rozpoczęła spłatę rat kapitałowych od długu wobec Klubu Paryskiego. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym.
Read More


SZANSA POPRAWY

Teoretycznie Polska powinna mieć szansę na poprawę sytuacji kredytowej na międzynarodowych rynkach finansowych. Jednakże nowe kredyty nadal zaciągamy głównie w instytucjach międzyna­rodowych, jak Bank Światowy, EBOR i Europejski Bank Inwes­tycyjny. Istnieją bardzo rozbieżne poglądy na naturę kryzysu zadłużeniowe­go, formułowane przez czterech głównych współuczestników między­narodowych stosunków pożyczkowych. Generalnie, są nimi między­narodowe banki udzielające pożyczek, przedstawiciele rządów, in­stytucje międzynarodowe (jak MFW i Bank Światowy) oraz za­dłużone państwo. Nie są to grupy jednorodne. Na przykład banki wierzycielskie działają na różnych podstawach prawnych i odmienny jest ich stosunek do dłużników. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze
Read More