logo

Archive for Maj, 2012:

 • Maj 26, 2012
 • Świat teatru
 • Możliwość komentowania MANIPULACJE MASAMI została wyłączona

MANIPULACJE MASAMI

Manipulacje masami, niwelowanie świadomości do jednego bezpiecznego poziomu, zabiegi redukujące człowieka do jednego wymiaru, do roli sprawnie reagującego automatu, zde­terminowanego bez reszty ekonomiczną koniecznością, oto treści nowej rewolucji. […] Ten proces dokonuje się na naszych oczach. Jesteśmy świadkami permanentnego gwałtu zadawanego jedno­stce, jej świadomości, przez zinstytucjonalizowane formy życia w zbiorowości […]. Miejsce wielkich magów i szarlatanów poli­tycznych zajęły wyrafinowane narzędzia wypracowane w po­wojennej praktyce nowoczesnych organizmów władzy.Taka uta­jona wersja totalitaryzmu jest szczególnie groźna, posługując się sprawnymi socjotechnikami, dysponuje środkami masowego przekazu, tą potężną machiną, o nieskończonej mocy produko­wania zniekształcenia i przetwarzania słów, obrazów, idoli, potrafi skutecznie zniewolić umysł. […] Paweł JaniecWitaj!
Read More


 • Maj 26, 2012
 • Świat teatru
 • Możliwość komentowania O WŁASNYM LOSIE została wyłączona

O WŁASNYM LOSIE

Wydarzenia ostatnich lat wykazały, że cały młody myślący świat nie chce się dać zapę­dzić w sfunkcjonalizowany raj […] kierowany przez zawodo­wych manipulatorów. […] Naszym celem jest osiągnięcie po­rozumienia w sprawach najważniejszych. Uważamy za nasz obowiązek upomnieć się o prawo każdego do samostanowienia o   własnym losie, o prawo do zrealizowania naszej własnej woli życia czynnego. […] Pamiętajmy, że autor najgorętszych strof romantycznych na naszym kontynencie uważał, że człowiek po­winien robić dla ludzkości coś więcej niż pisać wiersze. Przypomnijmy sobie, że K. Marks uznawał za pierwszy imperatyw moralny człowieka obdarzonego pełną świadomo­ścią zmieniać rzeczywistość i struktury, w jakich mu żyć przy­szło.” Paweł JaniecWitaj!
Read More


 • Maj 16, 2012
 • Świat teatru
 • Możliwość komentowania INNA SYTUACJA została wyłączona

INNA SYTUACJA

Obecna sytuacja jest jednak zu­pełnie inna. To nie okres wielkich nadziei i obietnic, ożywienia życia kulturalnego, uruchomienia twórczych sił społeczeństwa. Przeciwnie, druga połowa lat siedemdziesiątych, to czas kryzy­su, narastającego rozdźwięku między aparatem władzy a „pod­danymi”, zablokowania wszelkich spontanicznych inicjatyw społecznych. Położenie młodego teatru na przełomie dekady było dokładnym odwzorowaniem ogólnego stanu rzeczy.Ogromny rozmach organizacyjny kultury studenckiej nie znaj­dował pokrycia w jej rzeczywistych osiągnięciach twórczych. Obłęd festiwali, konkursów, przeglądów — imprez zwykle bar­dzo kosztownych — wprzęgał młodych twórców w tryby orga­nizacyjnej machiny, uniemożliwiając jednocześnie prezentacje we własnym środowisku. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od
Read More


 • Maj 7, 2012
 • Świat teatru
 • Możliwość komentowania SPRZYJAJĄCE WARUNKI została wyłączona

SPRZYJAJĄCE WARUNKI

Stwarzało to również sprzyjające dla mecenasów warunki do stawiania twórcom coraz to nowych „ideowych” wymagań, sprowadzających się do „wygładzania” ostrzejszych tekstów czy spektakli, zanim jeszcze przedstawio­ne zostaną przed „sądem najwyższym” miejscowej cenzury. Sąd ten zresztą stawał się coraz ostrzejszy i „przepchnięcie” spektak­lu, który mówiłby coś istotnego o realiach „epoki”, wymagało stosowania coraz przemyślniejszych wybiegów. [—]Padały też propozycje, by ciężar odpowiedzialności za treść spektakli przerzucić na terenowe ogniwa SZSP, przeciw cze­mu część zgromadzonych działaczy nieśmiało zaprotestowała. To kuriozalne spotkanie wyrażało ogólne tendencje polityki kulturalnej tego okresu. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie
Read More


 • Maj 6, 2012
 • Świat teatru
 • Możliwość komentowania REAKCJA WOBEC PRESJI została wyłączona

REAKCJA WOBEC PRESJI

Przeznaczeniem kultury jest tworzenie wspaniałego świata iluzji, odwracanie uwagi od narastających problemów społecznych. Każda myśl rozsądna, każda krytyka sięgająca głębiej, ukazująca podstawowe konflikty ma być tłumiona bądź odrzucana jako „demagogiczna”, „destrukcyj­na” — bo rozbijająca ów świat iluzji budowany pracowicie wszelkimi dostępnymi środkami propagandy.Reakcją wobec presji jest — w środowisku młodego teatru, a także w innych środowiskach twórczych — upowszechnianie się postaw buntu. Teatr studencki, nazywający sam siebie teatrem młodej inteligencji, tworzą ludzie młodszego pokolenia. Ze starych, zasłużonych zespołów pozostały żywe jedynie Teatr Ósmego Dnia i Teatr 77 z Łodzi. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego,
Read More