logo

Archive for Marzec, 2012:

 • Marzec 20, 2012
 • Świat teatru
 • Możliwość komentowania PODDANIE CENZURZE została wyłączona

PODDANIE CENZURZE

Cenzurze poddaje się głównie stereotypy sprawdzone i akade­mickie formalnie, teatr windujący się na piedestał beznadziej­nego heroizmu jest nazbyt łatwym celem dla cenzorskiej i pu­blicystycznej rutyny — więc po co tak wiele heroicznych samobój­stw, a tak mało pracy u podstaw? […] Powodem naszego wystąpie­nia jest przeświadczenie, że nawet mobilizacja taka jak Łódzkie Spotkania Teatralne nie powstrzyma postępującej dezintegracji studenckiego ruchu teatralnego. Dyskusja między młodymi twór­cami (której brak odczuwamy) powinna być wyrazem otwarcia i współpracy, a nie rywalizacji.”  List kończy się propozycją wspólnych spotkań warsztatowych oraz organizacji spotkań teatrów z całej Polski we własnych środowiskach na zasadzie odwiedzin, w czasie których odbywałyby
Read More


 • Marzec 14, 2012
 • Świat teatru
 • Możliwość komentowania OMINIĘCIE SZTYWNYCH FORM została wyłączona

OMINIĘCIE SZTYWNYCH FORM

Jest to — podobnie jak Teatr w Remoncie — próba ominięcia sztywnych form organizacyjnych festiwali, które coraz bar­dziej krępują teatr-ruch, teatr dążący do tego, by przekroczyć granice młodzieżowej zabawy wyznaczone mu przez instytucje.W roku 1978 następuje radykalizacja ruchu. Powstają najważ­niejsze teksty programowe, stworzone zostają podstawy samo­rządnej organizacji zmierzającej do tego, by bronić interesów środowiska teatralnego i uniezależnić się od mecenasa. W kwiet­niu inicjatorzy Teatru w Remoncie przenoszą się do „Stodoły” i zakładają Agencję Teatralną. Ogłaszają swój Manifest w „Informatorze Agencji”. Oto jego wyjątki: „Agencja Teatral­na jest przede wszystkim sceną dla przyjaciół […]. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym.
Read More


 • Marzec 12, 2012
 • Świat teatru
 • Możliwość komentowania ARTYSTYCZNA MANIFESTACJA została wyłączona

ARTYSTYCZNA MANIFESTACJA

Służy teatro­wi jako artystycznej manifestacji świadomości świata, w którym żyjemy — teatr polityczny, uprawianiu teatru jako sposobowi twórczych poszukiwań i badań człowieka — teatr eksperymentu artystycznego. Teatr pojmuje jako aktywność permanentną wobec siebie i na zewnątrz, nie widzi powodu do rozmowy z tea­trami amatorsko-tradycyjno-instytucjonalnymi, gdyż sądzi, że tego typu działalność jest aktywnością pozorną, bezmyślną, jeśli nie zwykłym oszustwem […], odcina się od festiwalowo’ konkursowo-odświętnego pojmowania i praktyki teatru, jako ki \terium uznaje rzetelność intelektualną wypowiedzi arty­stycznej i dokonanie przez tę wypowiedź istotnego odkrycia artystycznego — powiększenia wiedzy o człowieku, społeczeń­stwie, świecie, sztuce… Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym.
Read More


 • Marzec 8, 2012
 • Świat teatru
 • Możliwość komentowania UZUPEŁNIENIE MANIFESTU została wyłączona

UZUPEŁNIENIE MANIFESTU

Uzupełnieniem Manifestu było „Kazanie” Jacka Zembrzuskiego: „Co zrobić, by sobą dołożyć się do zmiany świata? (nie oglądaj się, ciebie pytam). Może zacząć od uświadomienia sobie konieczności bycia sobą […]. Żyć w prawdzie. W świecie manipulowanych zachowań ochro­nić tę cząstkę wolności wynikającą ze świadomości procesu, jakiemu podlegają.” Pierwsze wystąpienia Agencji świadczą o tym, iż jej celem głównym było skupienie rozproszonego środawiska teatrów studenckich wokół zadania: wspólnego dopracowywania się programu ideowego, samookreślenia wobec rzeczywistości po­litycznej i społecznej w kraju, rozpoznania jej negatywnych mechanizmów, tworzenia własnej, alternatywnej koncepcji kultury. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze
Read More