logo

Archive for Luty, 2012:

  • Luty 29, 2012
  • Świat teatru
  • Możliwość komentowania REALIZOWANE CELE została wyłączona

REALIZOWANE CELE

Cele te miały być realizowane także w praktycznej działalności, takiej jak: pomoc w załatwianiu spraw bytowych teatrów, pośredniczenie w sporach między teatrami a organi­zacją, zbieranie i rozpowszechnianie informacji o formach pra­cy zespołów, warsztatach, nowych spektaklach itp., organizo­wanie dyskusji, przeglądów (jak na przykład warszawska „NIKE”).Już wkrótce po opublikowaniu pierwszego manifestu rozwój wydarzeń wokół teatru postawił Agencję wobec nowych zadań. Cytowany wyżej Manifest został oznaczony w tytule jako Tekst nr 1. Tekstem nr 2 były Fakty, potraktowane jako materiały do dyskusji zawierające zestawienie faktów ilustrujących rozwój konfliktu między teatrami a władzami (głównie władzami SZSP) w okresie od lutego do czerwca 1978 roku.
Read More


  • Luty 12, 2012
  • Świat teatru
  • Możliwość komentowania KILKA WYDARZEŃ została wyłączona

KILKA WYDARZEŃ

Oto kilka z przedsta­wionych w tym tekście wydarzeń: „luty — odwołanie decyzją ZG SZSP Forum Teatru Studenckiego, które miało się odbyć 14 lute­go w Kielcach, oraz rozwiązanie Rady Artystycznej d/s Teatru Studenckiego, 7—8 kwietnia, opóźnione Forum, na którym dy­skutuje się sprawę reprezentacji teatrów studenckich przy ZG SZSP. Rezygnacja z konkursu na Starcie w Kielcach. Rezygna­cja z konkursu na Konfrontacjach Młodego Teatru w Lublinie (na żądanie zgromadzonych tam zespołów). Jednocześnie brak decyzji cenzury co do spektakli teatrów lubelskich i ich występ bez cenzury. Odwołanie spektakli Teatru Ósmego Dnia, z po­wodu zatrzymania przez milicję w Warszawie dwu aktorów. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł
Read More


  • Luty 1, 2012
  • Świat teatru
  • Możliwość komentowania ODWOŁANIE SPOTKAŃ została wyłączona

ODWOŁANIE SPOTKAŃ

Odwołanie Łódzkich Spotkań Teatralnych, które miały się odbyć w dniach 20 23 maja (decyzja ZG SZSP). Orientacyjne koszty odwołania imprezy 300 000 zł. Propozycja powołania przy ZG zespołu uczestniczącego w decyzjach dotyczących teatrów. Jed­nak z proponowanego przez teatry jego składu skreślono Raczaka i Hejduka. W maju zakaz występów Teatru Ósmego Dnia w «Sto- dole». W czerwcu Sekretariat ZG SZSP poświęcony sprawom teatrów, na który nikt z przedstawicieli ruchu teatralnego nie został zaproszony.”Cytujemy tu jedynie kilka wybranych fragmentów z trzystronicowego, zgęszczonego tekstu, który został powielony i roze­słany do wszystkich zarejestrowanych przez Agencję zespołów teatralnych z propozycją spotkania i dyskusji nad planem
Read More