//////

Monthly Archives: Listopad 2011

MANIFESTY RUCHU

Manifesty ruchu — zarówno cytowane, jak i inne — formu­łują program etyczny odwołując się do wartości podstawo­wych, prawdy, odpowiedzialności za świat zastany, wolności. Rozwinięciem, realizacją tego programu są spektakle. W nich dopiero ocena zastanego świata i konstytucja sensu w morzu absurdu uzyskuje pełny wyraz. Rok 1978 zamykają dwa ważne wydarzenia dla dalszego roz­woju teatru-ruchu. Pierwsze — to Forum Młodego Teatru, które odbyło się w Bytomiu w dniach 25—26 października. Forum powołało Radę Programową, która została przez uczestników wybrana i zatwierdzona, oraz zatwierdziło statut Rady, który stanowił złagodzoną wersję przygotowanego uprzednio pro­jektu. W statucie Rady zostały okeślone jej zadania i obowiązki, nie zostały natomiast ustalone precyzyjnie jej kompetencje i uprawnienia w stosunku do sprawującej mecenat organizacji. Rada stała się ciałem doradczym, wszystkie uprawnienia wy­konawcze zostały zastrzeżone dla Wydziału Kultury ŻG SZSP.

POWOŁANE FORUM

Forum powołało także do życia „Biuletyn Młodego Teatru”, organ Rady Programowej, redagowany przez jej wybranych przedstawicieli i wydawany poza cenzurą (do użytku wewnę­trznego). Jednakże władze SZSP zastrzegły sobie prawo do roz­prowadzania „Biuletynu”. Cały nakład (250 egzemplarzy) był rozprowadzany przez Wydziały Kultury SZSP. Miały go otrzy­mywać wszystkie zespoły teatralne oraz wybrane osoby spośród krytyków, dziennikarzy i sympatyków teatru, których listę zatwierdzała organizacja. W oficjalnej informacji z Forum dotyczącej powołania Rady Programowej zostało jednak sformułowane przez teatry oświad­czenie, iż Rada powstała „wobec pilnej potrzeby uregulowania stosunków, napięć i nieporozumień, jakie istniały między tea­trami a organizacją”, oraz że Forum zostało zwołane z inicja­tywy Rady i na wniosek teatrów. Skład Rady po bytomskim Forum uległ niewielkim zmianom i odpowiadał warunkom rze­czywistej reprezentacji środowiska.

WAŻNE WYDARZENIE

Drugim ważnym wydarzeniem była decyzja o przyznaniu sta­tusu teatru profesjonalnego czterem najbardziej zasłużonym i najstarszym zespołom: Teatrowi 77, „Kalamburowi”, Akademii Ruchu i Teatrowi Ósmego Dnia. Realizacja tych decyzji, szcze­gólnie w stosunku do teatru poznańskiego, mocno przeciągnęła się w czasie. Zmiana statusu i mecenasa nie wpłynęła zupełnie na społeczną i kulturową przynależność tych zespołów. W dal­szym ciągu w pełni identyfikowały się one z ruchem i z zewnątrz również były traktowane jako „teatry studenckie”.Rok 1979 zaczyna się konfliktami teatrów lubelskich z przed­stawicielami miejscowych władz partyjnych i uniwersyteckich. W czasie krakowskich Reminiscencji Komitet Wojewódzki PZPR w Krakowie (na wniosek KW z Lublina) odwołuje w ostatniej chwili zamknięte pokazy spektaklu Nasza niedziela Teatru „Provisorium”.