logo

Archive for Październik, 2011:

  • Październik 31, 2011
  • Świat teatru
  • Możliwość komentowania BEZ ZGODY została wyłączona

BEZ ZGODY

Spektakl ten, jak również spektakl Pokaz Grupy Chwilowej nie uzyskał zgody lubelskiej delegatury GUKPiW. Jed­nocześnie rektorat Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej-Curie powołuje Radę Ideowo-Programową Akademickiego Centrum Teatralnego w celu kontrolowania działalności teatrów, nie­zależnie od władz SZSP. W sprawie tej szuka rozwiązań i inter­weniuje Rada Programowa, wysyłając pismo do Przewodniczą­cego Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, Stanisła­wa Gabrielskiego. List pozostał bez odpowiedzi. Pod pre­tekstem sprofesjonalizowania uniemożliwia się prezentację spek­takli Teatrowi Ósmego Dnia. Do Rady Programowej napływają sprawy związane z odmową zgody na wyjazdy za granicę, inter­wencjami cenzury, konfliktami z SZSP i władzami administra­cyjnymi. Nie wszystkie z nich udaje się załatwić. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec
Read More


  • Październik 17, 2011
  • Świat teatru
  • Możliwość komentowania PIERWSZY NUMER została wyłączona

PIERWSZY NUMER

Dopiero w czerwcu 1979 roku wychodzi pierwszy numer „Biuletynu Młodego Teatru” (kontynuacja „Informatora Agen­cji Teatralnej”). Biuletyn zawiera mocno spóźnione informacje z bytomskiego Forum (październik 1978) oraz manifest Rady, sformułowany przez przedstawiciela zespołów najmłodszych — Krzysztofa Babickiego, zatytułowany Po co Rada Programowa?„…jeżeli wśród ludzi ten teatr tworzących znajdują się jed­nostki gotowe do bezkompromisowego protestu przeciwko temu, co jest brutalną drwiną z potrzeb i praw ludzkich, jeżeli teatr ten potrafi przeprowadzić pozornie bezskuteczne „sztuczne oddychanie” sprawom, pojęciom i postawom zamierającym, cynicznie splątanym, pracowicie odmóżdżonym […], jeżeli krzyczy «NIE» wbrew monstrualnemu entuzjazmowi, choć nie jest to łatwe, popularne i dyplomatyczne […], jeśli przeciwsta­wia
Read More


  • Październik 10, 2011
  • Świat teatru
  • Możliwość komentowania PREZENTACJA SPEKTAKLI została wyłączona

PREZENTACJA SPEKTAKLI

Sprawy zezwoleń na prezentację spektakli powracają na kolej­nych posiedzeniach Rady. Po Konfrontacjach Młodego Teatru (wiosna 1979 roku) dochodzi temat drugi: przeciwstawienie się nagonce prasowej opisującej teatr-ruch w dobrze znanym schema­cie negatywnego bohatera: „destruktywna krytyka”, „czarnowi­dztwo”, „bełkot” itp. — w czym celował „Sztandar Młodych”. W komunikacie Rady Programowej stwierdza się: „W związku z Konfrontacjami po raz kolejny podjęto sprawę publikacji praso­wych, zwłaszcza że w ostatnim okresie ukazało się kilka artyku­łów (“Sztandar Młodych», «Argumenty»), które w sposób nie­prawdziwy, a czasem wręcz oszczerczy przedstawiają młode tea­try. Zaś te pisma, które są niejako zobowiązane do reprezentowa- nia jego interesów («ITD» — organ ZG SZSP)
Read More