logo

Archive for Wrzesień, 2011:

 • Wrzesień 29, 2011
 • Świat teatru
 • Możliwość komentowania ALARMUJĄCA SYTUACJA została wyłączona

ALARMUJĄCA SYTUACJA

„Alarmującą wydaje się nam sytuacja, w której ma powstać społeczeństwo ludzi «nie wyłamujących się», przyjmujących każdą prawdę i nie tolerujących jakiejkolwiek prawdy odmiennej od tej. w którą bezmyślnie uwierzyli. Alarmującą wydaje się nam sytuacja, w której ci, którzy sterują, działają li tylko w myśl swoich egoistycznie pojętych interesów”  — piszą w swej auto­prezentacji członkowie jednego z najmłodszych zespołów Lubel­skich Konfrontacji, Teatru „Jan” z Poznania.Jedną z form integracji, a zarazem samoobrony ruchu, było ożywienie „warsztatów”. Warsztaty, organizowane przez jeden lub parę bliskich sobie, doświadczonych zespołów, pozwalały być razem w większej grupie, wzbogacić swe doświadczenia, roz­ładować napięcia, umocnić się wzajemnie we własnych
Read More


 • Wrzesień 22, 2011
 • Świat teatru
 • Możliwość komentowania OKRES DOŚWIADCZEŃ W DZIAŁALNOŚCI została wyłączona

OKRES DOŚWIADCZEŃ W DZIAŁALNOŚCI

Rok 1979 był okresem doświadczeń w działalności organiza­cyjnej teatru-ruchu. Teatr — próbował przeciwstawić się istnie­jącemu światu i tworzyć w spektaklach świat własny. Ruch — próbował zapewnić możliwość istnienia teatrowi. W ciągłych utarczkach z organizacją, wobec której teatry znajdowały się w sytuacji dwuznacznej ulegając jej presji, lecz zarazem czer­piąc z niej korzyści — w mnożących się zatargach z władzami różnych szczebli, w atmosferze rosnącego społecznego napię­cia ruch teatralny radykalizował się coraz bardziej. Mimo to kolejna próba sił, jaka odbyła się na listopadowym Forum Mło­dego Teatru w Toruniu, wypadła zdecydowanie niekorzystnie dla ruchu. Wybrano nową Radę i w wyniku zmian ordynacji wy­borczej
Read More


 • Wrzesień 4, 2011
 • Świat teatru
 • Możliwość komentowania WAŻNY ETAP ROZWOJU została wyłączona

WAŻNY ETAP ROZWOJU

Ważnym etapem rozwoju świadomości ruchu była natomiast dyskusja dotycząca formuły młodego teatru, zatytułowana: „Teatr jako zjawisko artystyczne”, którą przygotowali na Forum człon­kowie zespołu Teatru Ósmego Dnia. W dyskusji tej przeanalizo­wano tradycje teatru studenckiego, rozwój jego samoświadomo­ści, języka teatralnego, a także wartości etycznych i sposobów rozumienia polityczności. Jednym z tematów dyskusji było poszukiwanie tego, co łączy i co różni ruch teatralny końca lat siedemdziesiątych od jego początkowej fazy, czasów spektakli takich, jak Spadanie i Koło czy tryptyk?. Wedle opinii dyskutan­tów zachowana została ciągłość podstawowych wartości, a świa­domość etyczna młodego teatru znacznie się pogłębiła. Ten nurt poszukiwań uznany został za dominujący. Paweł
Read More


 • Wrzesień 1, 2011
 • Świat teatru
 • Możliwość komentowania DOMINUJĄCY NURT została wyłączona

DOMINUJĄCY NURT

„Teatr za­chował znaczenie, jakie miał wówczas, jednego z głównych miejsc tworzenia idei. Z teatru promieniuje do dziś nowa świa­domość […], tyle że parę lat temu była to głównie świadomość polityczna, teraz jest to świadomość problemu kryzysu warto­ści […]. Jednym z generalnych założeń, jakie towarzyszą pro­gramowi, jaki zdaje się rodzić […], jest założenie o nadrzęd­ności prawd głoszonych przez twórców i humanistów nad praw­dami politycznymi, prawdami uproszczonymi, kompromiso­wymi i doraźnymi. Teatr nie służy polityce w żadnym sensie […]. Teatr wyznacza szersze, odleglejsze perspektywy rozwoju. Takie sposoby życia, takie wizje społeczne, wobec których każda polityka może okazać się bezradna, może je uznać za
Read More