logo

Archive for Sierpień, 2011:

  • Sierpień 27, 2011
  • Świat teatru
  • Możliwość komentowania NOWA PERSPEKTYWA została wyłączona

NOWA PERSPEKTYWA

Wydaje się, że trzeba tworzyć nową per­spektywę widzenia, nowe wartości, które by uzasadniały walkę, uzasadniały bunt na przyszłość […], z tak;ej świadomości kry­zysu wartości rodzi się ich poszukiwanie. Bądź odradzanie war­tości dawnych […], które nie są niczym nowym, które zostały sformułowane bardzo dawno temu, a które teraz są przywoły­wane jako punkt zaczepienia, jako racja życia […]. Wydano walkę relatywizmowi […]. Wydaje mi się, że na tym właśnie poziomie, na poziomie świadomości kryzysu, poszukiwania, i odtwarzania wartości […] większość teatrów, cały ruch teatral­ny jest sobie bliski.” Początek roku 1980 przyniósł dalsze zaostrzenie konfliktów między twórcami a organizatorami kultury, zarówno w kręgu
Read More


  • Sierpień 26, 2011
  • Świat teatru
  • Możliwość komentowania W RAMACH PRZYGOTOWAŃ została wyłączona

W RAMACH PRZYGOTOWAŃ

W ramach przygotowań organizacyjnych do Lubelskich Konfrontacji podjęto próbę zmiany ich —już zatwierdzonego — regulaminu w celu uniemożliwienia występów Teatru Ósmego Dnia. Dzięki działaniom części Rady Programowej próby te się nie powiodły. Przyjęte z aprobatą przez widzów i krytykę spektakle odbyły się, a całe Konfrontacje przebiegały w atmo­sferze szczególnego napięcia. Teatr-ruch, krępowany przez instytucje, dąży do tego, by się od nich radykalnie uniezależnić. Potrzeba ponownego przeanali­zowania układu organizacyjnego, w jakim tkwią teatry, staje się coraz wyraźniejsza. Wydarzeniem pretekstowym, bezpośred­nią przyczyną wystąpienia Rady Programowej przeciw SZSP były kompromitujące zaniedbania organizacyjne na FAKCIE w Bole­sławcu, uniemożliwiające pracę w ramach warsztatów i prezen­tację
Read More


  • Sierpień 18, 2011
  • Świat teatru
  • Możliwość komentowania NADZWYCZAJNE FORUM została wyłączona

NADZWYCZAJNE FORUM

Zebrani w Bolesławcu członkowie Rady Programowej oraz zespoły teatralne żądają zwołania nadzwyczajnego Forum Młodego Teatru. Do władz SZSP zostaje wysłany list, którego treść główna zawiera się w cytowanych poniżej fragmentach: „Do wszystkich teatrów studenckich w Polsce. Do Zarządu Głównego SZSP. My, niżej podpisani członkowie Rady Programowej Teatrów Studenckich oraz uczestnicy warsztatów teatralnych FAKT-80, zebrani na posiedzeniu Rady Programowej Teatrów Studenckich w Bole­sławcu w dniu 21 czerwca 1980 roku, po przeanalizowaniu cało­kształtu stosunków między organizacją studencką a twórcami, korzystając z uprawnień statutowych Rady postanawiamy zwo­łać nadzwyczajne Forum Młodego Teatru, poświęcone przede wszystkim sprawom funkcjonowania teatru studenckiego i całe­go młodego ruchu kulturalnego
Read More