logo

Archive for Lipiec, 2011:

 • Lipiec 31, 2011
 • Świat teatru
 • Możliwość komentowania PRZYGOTOWANIE DO FORUM została wyłączona

PRZYGOTOWANIE DO FORUM

Przygotowania do wrocławskiego Forum — to już próba osta­tecznego określenia własnej sytuacji wobec mecenasa. Doku­menty Rady Programowej, stanowiące wprowadzenie do dyskusji na Forum, są tego samookreślenia pełnym wyrazem. Rada Programowa podsumowuje w nich dwuletni okres swego ist­nienia: „Powodem naszego spotkania w Klubie «Stodoła» w 1978 r. był fakt odwołania XIV Łódzkich Spotkań Teatral­nych. Spotkaliśmy się w gronie tylko samych twórców. Już wtedy stwierdziliśmy występowanie niebezpiecznych trendów w łonie organizacji, jak też, że nie jest ona autentycznym obrońcą naszych interesów […], musimy sobie wszyscy przypomnieć Forum Młodego Teatru w Toruniu […], kuriozalny przebieg wyborów, dziwna obecność wszystkich działaczy z poszczegól­nych Komisji
Read More


 • Lipiec 27, 2011
 • Świat teatru
 • Możliwość komentowania NOWA RADA została wyłączona

NOWA RADA

Powstała nowa Rada, w skład której weszło 7 kie­rowników teatrów i 8 działaczy kultury […]. Chcieliśmy raz jeszcze zwrócić uwagę na ciągle powiększający się rozłam między ludźmi tworzącymi w organizacji a ludźmi decydującymi o  mej.”  W tekście podane są liczne fakty zarówno bezskutecz­nych działań Rady na rzecz obrony ruchu teatralnego, jak i mani­pulacyjnych zabiegów organizacji.W tym samym czasie Rada Programowa zwraca się do plenum ZG SZSP z postulatem rozwiązania tej organizacji lub zasadni­czej zmiany jej struktury. Rada występuje z projektem przepro­wadzenia ogólnopolskiego referendum wśród wszystkich studen­tów, na którym wypowiedzieliby się oni bądź za powołaniem nowej samorządnej organizacji studenckiej niezależnej od SZSP, której program
Read More


 • Lipiec 26, 2011
 • Świat teatru
 • Możliwość komentowania WYSTĄPIENIE Z PROJEKTEM została wyłączona

WYSTĄPIENIE Z PROJEKTEM

Rada występuje z projektem przepro­wadzenia ogólnopolskiego referendum wśród wszystkich studen­tów, na którym wypowiedzieliby się oni bądź za powołaniem nowej samorządnej organizacji studenckiej niezależnej od SZSP, której program mógłby jednoczyć wszystkich studentów bez względu na światopogląd i przynależność organizacyjną, bądź za zasadniczymi zmianami strukturalnymi w SZSP, które zapew­niają tej organizacji rzeczywistą reprezentację środowiska stu­denckiego: „… wyrażamy pogląd, że dotychczasowa działalność SZSP nie dawała gwarancji realizacji podstawowych postulatów ruchu teatralnego, który reprezentujemy, i tylko naszej nieustęp­liwej postawie zawdzięczamy zrealizowanie niektórych z nich. Dawaliśmy temu wyraz w wielu dyskusjach, wystąpieniach i pi­smach.” Jednocześnie podjęto przygotowanie nowego projektu statutu Rady Programowej, który by zapewnił
Read More


 • Lipiec 14, 2011
 • Świat teatru
 • Możliwość komentowania CYTOWANE DOKUMENTY została wyłączona

CYTOWANE DOKUMENTY

Wyżej cytowane dokumenty zostały przedstawione na plenum ZG SZSP. Uzupełnieniem do nich był głos przestawiciela Rady, Gwidona Zlatkesa, wzmacniający jeszcze ich wymowę. Oto fragmenty: „Solidaryzujemy się z wszystkimi postulatami doma­gającymi się zapewnienia kontroli społeczeństwa nad poczy­naniami władzy. Zwłaszcza bliskie nam są punkty żądań dotyczą­ce spraw, które nas bezpośrednio dotykały: samowoli cenzury oraz instrumentalnego, utylitarnego i ekonomicznego traktowa­nia kultury […]. Teatr studencki od 10 lat, od historycznych już przedstawień Spadania, Sennika polskiego, Koła czy tryptyku?, Jednym tchem i wielu innych po dziś dzień, po najnowsze spektak­le «Provisorium», «Jedynki» czy «Grupy Chwilowej» konsekwent­nie tworzy i realizuje swój program, oparty na pluralizmie świa­topoglądowym,
Read More