//////

Monthly Archives: Lipiec 2011

PRZYGOTOWANIE DO FORUM

Przygotowania do wrocławskiego Forum — to już próba osta­tecznego określenia własnej sytuacji wobec mecenasa. Doku­menty Rady Programowej, stanowiące wprowadzenie do dyskusji na Forum, są tego samookreślenia pełnym wyrazem. Rada Programowa podsumowuje w nich dwuletni okres swego ist­nienia: „Powodem naszego spotkania w Klubie «Stodoła» w 1978 r. był fakt odwołania XIV Łódzkich Spotkań Teatral­nych. Spotkaliśmy się w gronie tylko samych twórców. Już wtedy stwierdziliśmy występowanie niebezpiecznych trendów w łonie organizacji, jak też, że nie jest ona autentycznym obrońcą naszych interesów […], musimy sobie wszyscy przypomnieć Forum Młodego Teatru w Toruniu […], kuriozalny przebieg wyborów, dziwna obecność wszystkich działaczy z poszczegól­nych Komisji Kultury doprowadziła do rozbicia jedności ruchu teatralnego.

NOWA RADA

Powstała nowa Rada, w skład której weszło 7 kie­rowników teatrów i 8 działaczy kultury […]. Chcieliśmy raz jeszcze zwrócić uwagę na ciągle powiększający się rozłam między ludźmi tworzącymi w organizacji a ludźmi decydującymi o  mej.”  W tekście podane są liczne fakty zarówno bezskutecz­nych działań Rady na rzecz obrony ruchu teatralnego, jak i mani­pulacyjnych zabiegów organizacji.W tym samym czasie Rada Programowa zwraca się do plenum ZG SZSP z postulatem rozwiązania tej organizacji lub zasadni­czej zmiany jej struktury. Rada występuje z projektem przepro­wadzenia ogólnopolskiego referendum wśród wszystkich studen­tów, na którym wypowiedzieliby się oni bądź za powołaniem nowej samorządnej organizacji studenckiej niezależnej od SZSP, której program mógłby jednoczyć wszystkich studentów bez względu na światopogląd i przynależność organizacyjną, bądź za zasadniczymi zmianami strukturalnymi w SZSP, które zapew­niają tej organizacji rzeczywistą reprezentację środowiska stu­denckiego.

WYSTĄPIENIE Z PROJEKTEM

Rada występuje z projektem przepro­wadzenia ogólnopolskiego referendum wśród wszystkich studen­tów, na którym wypowiedzieliby się oni bądź za powołaniem nowej samorządnej organizacji studenckiej niezależnej od SZSP, której program mógłby jednoczyć wszystkich studentów bez względu na światopogląd i przynależność organizacyjną, bądź za zasadniczymi zmianami strukturalnymi w SZSP, które zapew­niają tej organizacji rzeczywistą reprezentację środowiska stu­denckiego: „… wyrażamy pogląd, że dotychczasowa działalność SZSP nie dawała gwarancji realizacji podstawowych postulatów ruchu teatralnego, który reprezentujemy, i tylko naszej nieustęp­liwej postawie zawdzięczamy zrealizowanie niektórych z nich. Dawaliśmy temu wyraz w wielu dyskusjach, wystąpieniach i pi­smach.” Jednocześnie podjęto przygotowanie nowego projektu statutu Rady Programowej, który by zapewnił jej pełną niezależność i możliwość rzeczywistego rozstrzygania wszystkich istotnych dla ruchu teatralnego spraw (dotychczas była jedynie ciałem opinio­dawczym, zależnym od SZSP).

CYTOWANE DOKUMENTY

Wyżej cytowane dokumenty zostały przedstawione na plenum ZG SZSP. Uzupełnieniem do nich był głos przestawiciela Rady, Gwidona Zlatkesa, wzmacniający jeszcze ich wymowę. Oto fragmenty: „Solidaryzujemy się z wszystkimi postulatami doma­gającymi się zapewnienia kontroli społeczeństwa nad poczy­naniami władzy. Zwłaszcza bliskie nam są punkty żądań dotyczą­ce spraw, które nas bezpośrednio dotykały: samowoli cenzury oraz instrumentalnego, utylitarnego i ekonomicznego traktowa­nia kultury […]. Teatr studencki od 10 lat, od historycznych już przedstawień Spadania, Sennika polskiego, Koła czy tryptyku?, Jednym tchem i wielu innych po dziś dzień, po najnowsze spektak­le «Provisorium», «Jedynki» czy «Grupy Chwilowej» konsekwent­nie tworzy i realizuje swój program, oparty na pluralizmie świa­topoglądowym, tolerancji i prymacie wartości artystycznych.