logo

Archive for Kwiecień, 2011:

  • Kwiecień 30, 2011
  • Świat teatru
  • Możliwość komentowania UTRZYMANIE PRZY ŻYCIU została wyłączona

UTRZYMANIE PRZY ŻYCIU

Instytucje więc „utrzymują się przy życiu” dzięki społecz­nej akceptacji. Przekonanie o ich niezbędności, nawet jeśli owa niezbędność pociąga za sobą pewne niewygody dla grup lub jednostek, jest warunkiem skutecznego działania instytucji. Najprostszy przykład — wojsko. Służba wojskowa przez wielu młodych ludzi traktowana jest nie tylko jako uciążliwy obowią­zek, ale także jako bezsensowna strata czasu. Jednakże w świado­mości ogółu, społecznej większości, także tych, których te uciążliwości dotykają najbardziej, niezbędność wojska jako insty­tucji jest czymś niekwestionowanym.Sytuacja, w której następuje rozdźwięk między wartościami reprezentowanymi przez instytucję a przekonaniami większości ludzi objętych jej działaniem, prowadzi do upadku autorytetu instytucji, a w konsekwencji jej zniszczenia
Read More


  • Kwiecień 13, 2011
  • Świat teatru
  • Możliwość komentowania WYTWÓR LUDZI została wyłączona

WYTWÓR LUDZI

Instytucje, będąc wytworem ludzi, nie­zbędnym warunkiem trwania kultury, na skutek właściwej im tendencji do „kostnienia” i emancypacji wobec pierwotnych celów stanowią zarazem stałe zagrożenie indywidualności i wol­ności. Stąd konflikty i napięcia między instytucjami a ludźmi nie mieszczącymi się w ich ramach istniały zawsze i stawały się czasem motorem społecznej zmiany. Jakie miejsce w ustabilizowanym świecie instytucji, a rów­nocześnie w tym „odwiecznym” konflikcie, zajmował młody teatr?„Kultura studencka” , której częścią jest młody teatr, stano­wiła ważne, choć mało znane nawet kulturalnej publiczności ogniwo w systemie polskich instytucji kulturalnych. Dlatego jej charakterystyka, choćby skrótowa jest ważna nie tylko dla pełniej­szego zrozumienia instytucjonalnych uwikłań teatru-ruchu, lecz
Read More