logo

Archive for Marzec, 2011:

  • Marzec 30, 2011
  • Świat teatru
  • Możliwość komentowania KULTURA STUDENCKA została wyłączona

KULTURA STUDENCKA

Wartości, których utrwalaniu i transmisji służyła kultura studencka jako instytucja zależna od całego systemu instytucji kulturalnych i politycznych w Polsce, to zgodnie z programem organizacji studenckiej „wartości społeczeństwa socjalistycz­nego”. Nie będę tu zajmować się rozszyfrowywaniem znaczenia tego sformułowania. Dla większości ludzi reprezentujących instytucję oraz korzystających z jej usług tymi wartościami były przede wszystkim: rozwój możliwości twórczych, kształto­wanie osobowości wszechstronnej i otwartej na świat i innych ludzi, budowanie ideowych, wspólnotowych więzi w przeciwsta­wieniu do przypadkowych, interesownych, zdepersonalizowa- nych kontaktów w instytucjach „oficjalnych”. Cele konkretne odpowiadały tym wartościom. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze
Read More


  • Marzec 18, 2011
  • Świat teatru
  • Możliwość komentowania WSZECHSTRONNY ROZWÓJ została wyłączona

WSZECHSTRONNY ROZWÓJ

Reprezentatywnym ich przedsta­wieniem jest wypowiedź przewodniczącego ZG SZSP Stanisława Gabrielskiego:„ Zapewnienie wszechstronnego, pełnego rozwoju studen­tów, między innymi przez tworzenie wartościowych propozycji spędzania czasu wolnego, który nie może być tylko kompensacją czasu pracy, ale przede wszystkim istotnym wzbogaceniem na­szego życia.Pogłębienie integracji moralno-politycznej i kulturalnej środowiska akademickiego, której podstawą są idee i wartości socjalizmu, powinności patriotyczne wobec Polski.Przygotowanie studentów do pełnienia funkcji społeczno- -kulturalnych w społeczeństwie.Kształtowanie wrażliwości moralnej, poczucia sprawiedli­wości społecznej, umiejętności współżycia z ludźmi.”W wypowiedzi tej, zawierającej powtarzające się na ogół w ciągu minionych lat sformułowania, zabrakło jednego z naj­ważniejszych celów instytucji, deklarowanych w jej programach i faktycznie realizowanych. Paweł JaniecWitaj!
Read More


  • Marzec 8, 2011
  • Świat teatru
  • Możliwość komentowania ANIMOWANIE TWÓRCZOŚCI została wyłączona

ANIMOWANIE TWÓRCZOŚCI

Było nim animowanie twórczości artystycznej we wszystkich dziedzinach sztuki i stwarzanie jej warunków rozwoju przez formy mecenatu bardziej „dopasowa­ne” do oczekiwań młodych twórców niż w innych instytucjach państwowych. Przez wiele lat dzięki temu instytucje kultury stu­denckiej były ośrodkiem krystalizacji nowych idei artystycznych i autentycznej refleksji społecznej, miejscem ujawniania się talentów, szkołą autentycznej pracy społecznej i sprawnego współdziałania dużych grup ludzkich. Jak wyglądały środki materialne i organizacyjne, którymi dysponowały te instytucje w realizacji swych celów? Kultura studencka finansowana była z funduszów państwowych. Nie znane mi są dokładnie dane dotyczące wysokości tych dotacji. Paweł JaniecWitaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę
Read More