logo

Archive for Styczeń, 2011:

  • Styczeń 22, 2011
  • Świat teatru
  • Możliwość komentowania ODRĘBNA FORMA została wyłączona

ODRĘBNA FORMA

Dysponując bazą materialną instytucja zapewniała więc owym twórcom miejsce do pracy i sprzęt techniczny, co jest szczególnie ważne dla aktorów młodego teatru, plastyków czy muzyków, których prywatne możliwości lokalowe i finansowe są dość ograniczone.Odrębna formą organizowania sprzyjających warunków pracy twórczej były obozy wakacyjne, warsztaty, plenery, gdzie przez kilka tygodni ludzie — przebywając razem — mieli okazję wzbo­gacić wzajemnie swe doświadczenia czy też, w przypadku pracy zespołowej, przygotować wspólną wypowiedź. Na zakończenie odbywała się zwykle jakaś impreza otwarta, na której uczestnicy prezentowali wyniki swych prac.Dysponując pieniędzmi i dość sprawną siecią organizacyjną instytucja dawała twórcom wielorakie możliwości konfrontacji osiągnięć artystycznych nie tylko
Read More


  • Styczeń 11, 2011
  • Świat teatru
  • Możliwość komentowania INSTYTUCJE KULTURY została wyłączona

INSTYTUCJE KULTURY

Instytucja kultury studenckiej wytworzyła własne formy obiegu artystycznego, obiegu treści ideowych, wartości, a także informacji, oparte głównie na bezpośrednich kontaktach „na­dawców” i „odbiorców”. Formy silnie rozbudowane, umożli­wiające uczestnikom zaspokojenie tak zwanych potrzeb kultural­nych wewnątrz obiegu, bez pośrednictwa środków masowego przekazu i bez pomocy innych instytucji, które traktowano programowo nieufnie i niechętnie. (Zabawnym tego przykładem było wyprodukowanie rajdowych koszulek z nadrukiem „Lato bez radia!”, które nosili uczestnicy studenckich giełd piosenki i letnich rajdów organizowanych przez SZSP.)Te różnorodne formy obiegu umożliwiały twórcom — również spoza kręgu kultury studenckiej — prezentację swych dokonań, a szerokiemu kręgowi odbiorców uczestnictwo bardziej partner­skie niż w instytucjach tak
Read More


  • Styczeń 4, 2011
  • Świat teatru
  • Możliwość komentowania WEDŁUG KRONIK została wyłączona

WEDŁUG KRONIK

Według „Kronik” zamie­szczanych w „Almanachach” , notujących jedynie wydarze­nia najważniejsze, w ramach instytucji kultury studenckiej odby­wało się rocznie kilkadziesiąt takich „wydarzeń”. Były to impre­zy artystyczne, seminaria, dyskusje, spotkania warsztatowe. Większość z nich miała charakter cykliczny i przebiegała według wyraźnie określonych i utrwalonych wzorów, których przestrze­ganie stawało się obowiązującym obyczajem. Inicjowane nowe formy działań, początkowo skromne i odpowiadające jakimś nowym rodzącym się potrzebom, miały wyraźną tendencję — charakteryzującą wszystkie działania zinstytucjonalizowane — do emancypacji. Cykliczne sympozja czy festiwale „rosły” z każ­dym rokiem coraz bardziej i „obrastały” w rytuały. Proces ruty- nizacji dotknął również niektóre festiwale teatralne. Trzeba jed­nak przyznać, że w
Read More