logo

Archive for Listopad, 2010:

  • Listopad 20, 2010
  • Świat teatru
  • Możliwość komentowania MIMO NAZWY została wyłączona

MIMO NAZWY

Mimo swej na­zwy był już nie tylko studencki. W formule organizacyjnej prze­kroczono przyjęte pierwotnie założenia i obok teatrów studen­ckich pojawiły się we Wrocławiu wybitne zespoły światowej awan­gardy teatralnej, między innymi słynny zespół Petera Schuma­na z Nowego Jorku „Bread and Puppet Theatre”. Atmosfera tego festiwalu odpowiadała nastrojom czasu. Był to okres szczy­towy ruchów kontestacyjnych na Zachodzie i wrocławskie spot­kanie, pełne emocjonalnego napięcia, przyczyniło się do popula­ryzacji ich idei, a zarazem do rozbudzenia refleksji nad aktual­nymi problemami społecznymi w Polsce.Festiwal (17—24 października 1971) to ostatni festiwal „stu­dencki”. Formuła festiwali zmieniała się w sposób charaktery­styczny, odzwierciedlając kierunek ewolucji całego nurtu teatral­nego istniejącego w
Read More


  • Listopad 10, 2010
  • Świat teatru
  • Możliwość komentowania ZMIANA RZECZYWISTOŚCI została wyłączona

ZMIANA RZECZYWISTOŚCI

Zmianie rzeczywistości odpowiadała zmiana nazwy na Międzynarodowy Festiwal Teatru Otwartego, którą przyjęto na Festiwal trzeci charakteryzowało osłabienie rewo­lucyjnych nastrojów i skupienie się na możliwościach realizowa­nia wartości wspólnoty w sferze prywatnej, w osobowych, indy­widualnych kontaktach między ludźmi. „Z ideowych założeń ruchu wynikają również usilne rozmaicie realizowane próby zatarcia granicy między zespołem a jego gośćmi, wciągnięcie zatem widowni w grę, a raczej działanie, wspólnotę człowieczą, w inten­cjach głębiej pojętą…” pisze o tym festiwalu Józef Kellera. Festiwal Teatru Otwartego, mający już światową renomę ważnego przeglądu dorobku teatralnej awangardy, był znacznie mniej interesujący od poprzednich, właśnie dlatego, że uległ insty­tucjonalizacji. Nie było już atmosfery spontanicznego spotkania,
Read More